Adopcia zelene


Oddelenie tvorby mestskej zelene vypracovalo Program „Adopcia zelene“, ktorý umožňuje dobrovoľníkom aktívne sa zapojiť do starostlivosti o plochy zelene v meste. Obsahom Programu „Adopcia zelene“ je umožniť vstup žiadateľov na plochy verejnej zelene s cieľom skrášliť plochy zelene a následne zabezpečiť ich údržbu bez nároku na finančnú odmenu.

Chcete si založiť komunitnú záhradu alebo vytvoriť predzáhradku? Všetky informácie, formulár, návody a typy nájdete TU.


Aké nedostatky vo verejnej zeleni program eliminuje:


- samovoľné vysádzanie do verejnej zelene
- vysádzanie alergénnych a inváznych druhov
- narúšanie ochranných pásiem podzemných inžinierskych sietí
- vysádzanie drevín v tesnej blízkosti obytných domov a narúšanie hygienických noriem v zatienení bytov a pod.

Kto sa môže zapojiť:


- aktívni občania mesta
- neziskové organizácie
- vzdelávacie inštitúcie
- právnické osoby
- podnikateľské subjekty

1. Alternatíva : „ Adopcia zelene“ – súkromnými osobami - občanmi, neziskovými organizáciami
2. Alternatíva : „ Adopcia zelene“ – právnickými osobami a podnikateľskými subjektmi

Podmienky:


- plochy zelene musia byť vo vlastníctve a v správe hlavného mesta SR Bratislavy
- plochy zelene musia byť verejne prístupné
- žiadateľ sa musí zaviazať, že sa o plochy zelene bude starať minimálne tri roky
- žiadateľ zabezpečí starostlivosť o plochy zelene bez nároku na finančnú odmenu


ALTERNATÍVA č. 1

V rámci tejto alternatívy chceme podporiť aktivity občanov, ktorí bez nárokov na finančnú odmenu majú záujem zlepšovať životné prostredie svojho mesta.
Alternatíva č.1 je vhodná pre súkromné osoby, ktoré:
- chcú legalizovať svoju starostlivosť o zeleň vo vlastníctve mesta, resp. plánujú sa starať o zeleň vo vlastníctve mesta v budúcnosti ( napr. prídomová zeleň, malé plochy zelene v okolí obytných budov a pod.)
- chcú využiť možnosť čerpania finančných prostriedkov na starostlivosť o plochy zelene z rôznych grantov, pričom je potrebný súhlas alebo spolupráca vlastníka pozemku

V rámci tejto alternatívy je stanovený nasledovný postup:

Žiadateľ vyplní žiadosť (vyplnenú žiadosť, spolu s prílohami, je potrebné zaslať na adresu Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Oddelenie tvorby mestskej zelene s označením v rohu: Program „Adopcia zelene“)
OTMZ prehodnotí žiadosť každého žiadateľa po vecnej stránke.
OTMZ ako odborný a metodický orgán posúdi návrh žiadateľa na funkčné využitie plochy, zvolený typ výsadby, umiestnenie výsadby, vhodnosť druhového zloženia výsadby, výber mobiliáru a jeho osadenie a pod.
OTMZ uzavrie so žiadateľom „Zmluvu o spolupráci podľa § 51 Občianskeho zákonníka“. Obsahom zmluvy bude presná špecifikácia podmienok, ktoré musí žiadateľ plniť.


ALTERNATÍVA č. 2

V rámci tejto alternatívy chceme využiť ponuky právnických osôb a podnikateľských subjektov, ktoré majú záujem v rámci svojich kapacít a finančných možností skrášliť mesto, a ktoré sa chcú prezentovať aj iným spôsobom ako napr. tzv. „reklamným smogom“. Na území hlavného mesta sa nachádzajú plochy, ktoré nie sú efektívne využiteľné na parkové plochy. Práve na takýchto plochách je možné vytvoriť zaujímavé sadovnícke diela.
Alternatíva č. 2 je vhodná pre právnické osoby a podnikateľské subjekty a umožňuje žiadateľovi vybrať si jednu z uvedených možností:


- žiadateľ vypracuje projekt, ktorý OTMZ odborne posúdi a odsúhlasí a žiadateľ zrealizuje sadovnícke dielo
- projekt vypracuje OTMZ a žiadateľ zrealizuje sadovnícke dielo
- projekt vypracuje OTMZ a žiadateľ hlavnému mestu SR Bratislave poskytne finančné prostriedky na realizáciu sadovníckeho diela

V rámci tejto alternatívy je stanovený nasledovný postup:

Žiadateľ vyplní žiadosť (vyplnenú žiadosť, spolu s prílohami, je potrebné zaslať na adresu Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Oddelenie tvorby mestskej zelene s označením v rohu: Program „Adopcia zelene“)
OTMZ prehodnotí žiadosť každého žiadateľa po vecnej stránke.
V prípade, že súčasťou žiadosti bude žiadateľom vypracovaný projekt, OTMZ ako odborný a metodický orgán projekt posúdi a odsúhlasí.
Hlavné mesto SR Bratislava uzavrie so žiadateľom „Zmluvu o spolupráci podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka“. Zmluva bude obsahovať presnú špecifikáciu podmienok, ktoré musí žiadateľ plniť a bude obsahovať aj sankcie v prípade jej porušenia.
Hlavné mesto SR Bratislava so žiadateľom, ktorý poskytne finančné prostriedky na realizáciu projektu uzavrie „Zmluvu o sponzorskom dare podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka“.
V rámci tejto alternatívy bude spoločnosti umožnené umiestniť si tabuľku s informáciou , že zeleň na tejto ploche vysadila a udržiava spoločnosť XY ...

Poznámka: Na tabuľke a ani vo vysadenej zeleni nemôžu byť umiestnené žiadne iné prvky, ktoré by mohli prezentovať produkt a služby spoločnosti. Tabuľka bude umiestnená počas trvania tejto zmluvy.