Akčný plán ochrany pred hlukom

Akčný plán ochrany pred hlukom bratislavskej aglomerácie vychádza zo strategickej hlukovej mapy, zobrazujúcej hlukové pomery k roku 2016 na území Bratislavy, Chorvátskeho Grobu, Ivanky pri Dunaji, Bernolákova a Mosta pri Bratislave, spôsobené hlukom z pozemných komunkácií, železničných dráh, letiska a priemyselných zdrojov hluku a je zameraný na riešenie problémov súvisiacich s nadmerným hlukom vo vonkajšom prostredí. Popisuje výsledky mapovania hluku, zobrazuje problémové miesta a navrhuje krátkodobé opatrenia a dlhodobú stratégiu znižovania hluku.
Strategické hlukové mapy sú podkladom na vypracovanie akčných plánov ochrany pred hlukom, využijú sa ako zdroj informácií pre verejnosť a sú zdrojom údajov, ktoré sa poskytujú Európskej komisii.
Strategické hlukové mapy bratislavskej aglomerácie zobrazujú zaťaženie územia aglomerácie hlukom z automobilovej, koľajovej, leteckej dopravy a priemyselných zdrojov hluku podľa údajov k roku 2016 osobitne pre dennú dobu (24 hodín) a osobitne pre nočnú dobu (8 hodín).
V súlade s legislatívou boli sledované dva hlukové indikátory Ldvn a Lnoc. Hladina Ldvn (hlukový indikátor pre deň, večer, noc) v decibeloch (dB) je hlukový indikátor pre celkové obťažovanie a je definovaný nasledujúcim vzťahom:  Ldvn = 10.log 1/24.(12.10Ldeň/10 + 4.10(Lvečer+5)/10 + 8.10(Lnoc+10)/10), kde:

  • Ldeň (hlukový indikátor pre deň) je hlukový indikátor obťažovania počas dňa; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých dní roka,
  • Lvečer (hlukový indikátor pre večer) je hlukový indikátor obťažovania počas večera; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých večerov roka,
  • Lnoc (hlukový indikátor pre noc) je hlukový indikátor rušenia spánku; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých nocí roka,
  • deň je v trvaní 12 hodín od 6:00, večer v trvaní 4 hodiny od 18:00 a noc v trvaní 8 hodín od 22:00.


Z hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc získaných v bodoch rastra sa interpoláciou vytvorila plošná hluková mapa.

Návrh Akčného plánu ochrany pred hlukom Bratislavskej aglomerácie, pre stav v roku 2016, je v elektronickej podobe zverejnený od 15.2.2021 na webovej stránke mesta na adrese: http://www.hlukovamapa.sk/plany_ba_2016.html

Prípadné pripomienky je možné zasielať do 8.3.2021 písomne na adresu Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Sekcia územného rozvoja, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, alebo mailom na: [email protected]

Oznam na úradnej tabuli