Ako bude Horský park využívaný po novom?

„Program starostlivosti je vypracovaný na najbližších 30 rokov a jeho cieľom je zabezpečiť všetky potrebné funkcie. Prioritou je všeobecná ochrana Horského parku tak, aby Horský park mohol slúžiť na ochranu prostredia a tiež na rekreáciu a vzdelávanie návštevníkov.“

Využívanie územia CHA Horský park spôsobuje stret dvoch najvýznamnejších funkcii tohto jedinečného územia.

V Horskom parku budú vytvorené tri rozličné priestory, pričom každý z nich bude mať primárne inú funkciu.

Na základe podobných typov biotopov / ekosystémov a rozdielnej potreby starostlivosti budú funkčné priestory rozdelené na 5 ekologicko-funkčných priestorov (EFP). Jednotlivé (EFP) budú mať v teréne vyznačené hranice.

A: Les v prírodnom priestore

Ide o priestor veľkosti 5,579 ha, kde je prioritou – ochrana prírody. Všetky opatrenia, ktoré sa budú v tomto priestore vykonávať sú nastavené tak, aby tu bolo vykonaných najmenej zásahov. Cieľom je zabezpečiť zachovanie starého lesného porastu za účelom dosiahnutia prirodzených procesov. Po dosiahnutí stanovených cieľov sa územie dostane do bezzásahového režimu.


V prvej fáze dôjde k vyznačeniu hraníc tohto priestoru a na vstupe budú osadené informačné tabule s textom: „Pozor prírodný priestor s bezzásahovým režimom, zvýšené nebezpečenstvo padania konárov a stromov. Vstup na vlastné riziko.“
Opatrením nedôjde k zákazu vstupu do územia, je ale potrebné aby si návštevníci uvedomili, že ide o zónu kde hrozí riziko pádu konárov, stromov, prípadne častí korún. Môžu tam vzniknúť aj situácie, pri ktorých by mohlo dôjsť pri neopatrnosti k úrazu návštevníkov. Padnuté stromy, drevo, sa ponecháva na mieste a nebude sa s ním žiadnym spôsobom manipulovať.


Na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti budú z priestoru odstránené všetky prvky drobnej architektúry ako lavičky, detské hracie prvky, smetné nádoby.
Zásahy do porastu budú v počiatočnej fáze súvisieť s odstránením inváznych rastlín a drevín. Do priestoru budú dosádzané len druhy pôvodného biotopu, nie introdukované dreviny. V priestore sa nebudú vykonávať akékoľvek orezy a výruby drevín.

B: Les v prechodnom priestore (5,956 ha)

Hlavnou funkciou tohto ekologicko-funkčného priestoru bude vytvoriť akúsi nárazníkovú zónu medzi bezzásahovým priestorom a priestorom rekreačným. Cieľom bude zabezpečiť zachovanie starého lesného porastu za účelom dosiahnutia prirodzených procesov. Prioritou tejto zóny je ochrana prírody, preto sú opatrenia nastavené tak, aby sa po ich realizácii vykonávalo čo najmenej zásahov. Z  priestoru budú odstránené všetky prvky drobnej architektúry s výnimkou smetných nádob. Na rozdiel od EFP1 bude možné vykonávať výruby a orezy nebezpečných stromov vo výnimočných prípadoch v minimálne nevyhnutnej miere, a to vždy po dohode so Štátnou ochranou prírody (ŠOP). Rovnako padnuté drevo bude možné v minimálnej miere presúvať v rámci zóny v čo najkratšom čase po spadnutí a následne bude musieť ostať bez pohybu.


Zásahy do porastu budú súvisieť najmä s odstraňovaním inváznych druhov rastlín. Výsadba bude povolená len v rámci pôvodných druhov na danom území.

C1: Les v edukačno-rekreačnom priestore (10,541 ha)

Okrem zachovania starého lesného porastu v tomto ekologicko-funkčnom priestore, ktorý predstavuje takmer polovicu rozlohy Horského parku, vystupuje do popredia funkcia rekreačná a edukačná. To znamená, že plocha bude spravovaná v osobitnom režime s prihliadnutím na rekreačné a edukačné využitie. Keďže priestor je najčastejšie využívaný návštevníkmi parku a ich bezpečnosť je na prvom mieste, bude možné v tomto priestore vykonávať bezpečnostné výruby drevín, orez konárov, nakladať s padnutým drevom. Rovnako bude možné realizovať dosadenie drevín, bylín a nových prvkov drobnej architektúry po dohode so ŠOP. Padnuté drevo bude možné v prípade potreby odvetviť a premiestniť v rámci parku. Cieľom všetkých do budúcna vykonaných opatrení bude vytvoriť také podmienky, aby sa predmetné územie mohlo plne využívať na edukačno-rekreačné funkcie.

C2: Lúka v edukačno-rekreačnom priestore (0,132 ha)

Priestor je vymedzený v rámci EPF3, jeho hlavnou úlohou bude zabezpečiť dlhodobú starostlivosť o lúčne spoločenstvá s prihliadnutím na rekreačnú a edukačnú funkciu. Lúka bude spravovaná osobitným režimom, to znamená, bude pravidelne kosená, hmota bude vyvážaná preč, bude sem možné dosadiť vhodné byliny a po dohode so ŠOP aj prvky drobnej architektúry.

C3: Mokraď v edukačno-rekreačnom priestore (0,411 ha)

Tento priestor je vymedzený v rámci EPF3. Hlavnou úlohou bude zachovanie a zlepšenie stavu mokrade s cieľom zaistiť jej predĺženie životnosti s prihliadnutím na rekreačnú a edukačnú funkciu územia. Mali by sa tu vytvoriť podmienky na zlepšenie prostredia pre obojživelníky, ktoré sa v Horskom parku nachádzajú. Pre zachovanie mokrade je nutné realizovať isté technické opatrenia v podobe prehĺbenia mokrade.