Archív mesta Bratislavy

Vážená bádateľská verejnosť,

 

Od 1.7. 2022 do 31.08.2022 platí v bádateľni Archívu mesta Bratislavy úprava úradných hodín:

Pondelok: 9:00 – 16:00

Utorok: zatvorené

Streda: 9:00 – 15:00

Štvrtok: 9:00 – 15:00

Piatok: zatvorené

V čase medzi 11:00 a 12:00 je hygienická prestávka.


Štúdium v bádateľni Archívu mesta Bratislavy prebieha za nasledovných podmienok:

- každý bádateľ je povinný objednať sa na štúdium dopredu,

- prostredníctvom e-mailu ([email protected] ) podá bádateľ žiadosť o predloženie archívnych dokumentov na štúdium,

- v písomnej žiadosti uvádzajte okrem presnej identifikácie archívnych dokumentov aj telefonický kontakt,

- pri identifikácii archívnych dokumentov na štúdium môžete využiť archívne pomôcky k archívnym fondom a zbierkam dostupné online: https://bratislava.sk/sk/archivne-pomocky

- konkrétny termín na štúdium pridelí Archív po vzájomnej dohode s bádateľom,

  • v prípade potreby zmeny alebo zrušenia prideleného termínu prosíme, aby ste nás kontaktovali na tel. č. 02 59 356 815 v čase prevádzkových hodín bádateľne.

Ďakujeme za pochopenie.


  • zabezpečuje preberanie, ochranu a sprístupňovanie archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti orgánov mesta Bratislavy, jeho mestských častí, nimi zriadených a založených právnických osôb a významných fyzických osôb pôsobiacich v meste Bratislava
  • zabezpečuje výkon predarchívnej starostlivosti – evidenciu pôvodcov registratúr, schvaľovanie registratúrnych poriadkov a plánov pôvodcov registratúr, vyraďovanie registratúrnych záznamov pôvodcov po uplynutí lehoty uloženia
  • zabezpečuje prístup k archívnym dokumentom, archívnym pomôckam a k evidencii archívnych dokumentov, ktoré prevzal vydávaním výpisov, odpisov, potvrdení, vyhotovovaním kópií, štúdiom a verejným vystavovaním archívnych dokumentov (v zmysle zákona o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z. z. – nie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií)
  • zabezpečuje evidenciu archívneho dedičstva v informačnom systéme Afondy
  • zabezpečuje správnu agendu a vyberá správne poplatky podľa osobitného predpisu
  • zabezpečuje digitalizáciu archívnych dokumentov, vyhotovovanie konzervačných a študijných kópií, ako aj vyhotovovanie fotografií a kópií pre žiadateľov
  • zabezpečuje úlohy pri propagácii bratislavských dejín v spolupráci s masmédiami, vedeckými, odbornými, spoločenskými a kultúrnymi inštitúciami
  • zabezpečuje úlohy v oblasti spolupráce s inými archívmi doma i v zahraničí ako aj vedeckými a kultúrnymi inštitúciami pôsobiacimi v meste
  • zabezpečuje starostlivosť o knižničný fond a spolupracuje s odbornými pracoviskami pri spracovávaní historických fondov knižnice

Informácie a kontakty

Telefón:
pevná linka: +421 259 356 817
Bádateľňa: +421 259 356 815 (len počas úradných hodín bádateľne)
WWW:
oficiálny: http://www.bratislava.sk
E-mail:
oficiálny: [email protected]

Adresa:
Archív mesta Bratislavy
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
(korešpondenčná adresa)

Archív mesta Bratislavy
Markova č. 1021/1
851 01 Bratislava
(sídlo a bádateľňa archívu)

Úradné hodiny