Archívne pomôcky

Ako pracovať s digitálnymi verziami inventárov Archívu mesta Bratislavy

Pre lepšiu orientáciu o obsahu príslušných archívnych fondov a zbierok odporúčame preštudovať si úvody v jednotlivých inventároch. Autori inventárov v nich poskytujú dôležité informácie ohľadom historického vývoja inštitúcie alebo biografiu pôvodcu fondu pri osobných fondoch. Úvod zachytáva  informáciu o obsahovej náplni fondu a rôznych fondových oddelení, tiež spôsob ako je fond usporiadaný a ako sa dá v ňom vyhľadávať.

Archívne pomôcky sú buď úplne zdigitalizované (dá sa v nich vyhľadávať vo plnotextovom režime), alebo ide o skeny, ktoré boli rozpoznané prostredníctvom OCR, kde je funkcionalita hľadania obmedzená danosťami programu.

Skôr ako začneme bádať v archíve, je potrebné poznať základné pravidlá:


1. Bádateľský poriadok umožňuje bádateľom objednať si naraz nasledovné množstvo úložných jednotiek:

- 3 knihy

- alebo 3 krabice

- alebo 10 jednotlivín

2. Prístup k dokumentom, ktoré vznikli pred rokom 1526 je v zmysle zákona obmedzený a takéto dokumenty sa predkladajú na štúdium iba v digitálnych kópiách.

3. Ďalšie náležitosti prístupu k archívnym dokumentov definuje § 12 a § 13 zákona č. 395/2002 Z. z. (Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov)

4. Archív mesta Bratislavy umožňuje štúdium aj mimo bádateľne archívu prostredníctvom stránok, na ktorých sú umiestnené digitálne kópie archívnych dokumentov:

            - stredoveké listiny spred roku 1526 môže bádateľ študovať prostredníctvom portálu http://monasterium.net:8181/mom/SK-AMB/archive, alebo https://www.pammap.sk/?zdroje=69085&sort=time_from&sort_mode=1 (možnosť vyhľadávať kombináciou 8 rôznych vyhľadávacích filtrov)

            - úradné a účtovné knihy magistrátu mesta Bratislavy spred roku 1526 a výber z úradných kníh po roku 1526 sú dostupné online prostredníctvom stránky Crossborderarchives - priamy link na archívne dokumenty z fondov archívu mesta Bratislavy je https://www.crarc.findbuch.net/php/main.php#414d422d412f585849562e31 

            - noviny Pressburger Zeitung sú prístupné v digitálnej podobe na stránke www.difmoe.eu

            - zdigitalizované fotografie zo zbierky fotonegatívov a pozitívov archívu sú dostupné na stránke https://www.pammap.sk/?zdroje=2033

            - v Archíve mesta Bratislavy sa nenachádzajú štátne ani cirkevné matriky. Tie sú uložené v Štátnom archíve v Bratislave alebo dostupné online na www.familysearch.org

V rámci uľahčenia formulovania žiadostí na predloženie archívnych dokumentov na štúdium sme pripravili stručné opisy jednotlivých archívnych pomôcok s príkladmi, ako  si pripraviť žiadosť. Tie môžete podávať elektronicky na adresu [email protected]. V žiadosti je potrebné uviesť aj účel prístupu k archívnym dokumentom (príprava záverečnej práce, historický resp. pamiatkový výskum, vyhľadanie podkladov k rekonštrukcii nehnuteľnosti a pod.).


Magistrát mesta Bratislavy

Je to základný archívny fond týkajúci sa mesta Bratislavy, zachytávajúci archívne dokumenty od najstarších zachovaných až po rok 1945. Je rozdelený do viacerých inventárov:

 

1. Listiny a listy

Inventár listín a listov I., II., III., IV (1245 – 1859)

Inventáre obsahujú dokumenty, ktoré boli na základe diplomatického hľadiska vyčlenené z pôvodného archívu magistrátu. Ide o kráľovské privilégiá, mandáty, ich hodnoverné odpisy a prijaté listy. Pri vyhľadávaní je možné použiť aj pôvodné signatúry, ktoré sú zapísané v pravom rohu regestu (Lad., G, S, N, E). Dokumenty z týchto inventárov sa predkladajú na štúdium iba v elektronickej podobe v bádateľni alebo vyhotovením digitálnych kópií pre bádateľa za poplatok podľa cenníka. 

Pri výbere dokumentov je potrebné uviesť názov fondu, názov inventára a číslo inventárnej jednotky.

Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Inventár listín a listov II, inventárne číslo 4430

Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Inventár listín a listov IV, inventárne číslo 9356


2. Úradné knihy, spisy a účty

Inventár úradných kníh (1364-1945)

Obsahuje série úradných kníh, ktoré vznikli z činnosti magistrátu v rámci jednotlivých agend, ktoré magistrát zabezpečoval. Medzi najdôležitejšie patria magistrátne protokoly – zápisnice zo zasadnutia mestskej rady, zasadnutia mestského zastupiteľstva, súdne knihy, knihy majetkových prevodov či knihy rôznych meštianskych dávok.

Pri výbere dokumentov je potrebné uviesť názov fondu, názov inventára, signatúru a názov knihy

Príklad: Magistrát mesta Bratislavy,  Inventár úradných kníh, signatúra 2 a 1, Zápisnice zo zasadnutí mestskej rady 1402 – 1506.

 

Inventár spisového materiálu VI (1555-1789)

Zachytáva aj staršie dokumenty zachované v rámci pôvodného uloženia archívu, z ktorého boli vyčlenené listiny a listy do samostatného inventáru. Toto pôvodné usporiadanie obsahuje predovšetkým žiadosti mesta nadriadeným orgánom a rozhodnutia týchto orgánov. Dokumenty boli rozdelené do rôznych agend, ktoré boli pre mesto dôležité, napr.: výsady mesta, vývoz a dovoz vína, vojenské udalosti a i. Ďalšou časťou sú intimáty miestodržiteľskej rady a nakoniec koncepty dokumentov, ktoré boli expedované z mestskej kancelárie.

Pri výbere dokumentov je potrebné uviesť názov fondu, názov inventáru, inventárne číslo, číslo krabice a v prípade výber konkrétneho dokumentu

Príklad:  Magistrát mesta Bratislavy, Inventár spisového inventáru VI, inventárne číslo 12241, krabica číslo 108

Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Inventár spisového inventáru VI, inventárne číslo 12241, krabica číslo 108. Prísahy mestského richtára, mestských radcov, zamestnancov, cechových majstrov a mešťanov.

 

Inventár spisového materiálu VII (1790-1885)

Inventár obsahuje dokumenty z činnosti rôznych orgánov magistrátu, ktoré boli rozčlenené do umelo vytvorených skupín: snemové, zastupiteľstvo, administratívne spisy. Sú to základné série dokumentov pre bádanie v danom období.

Pri výbere dokumentov je potrebné uviesť názov fondu, názov inventára, inventárne číslo, číslo krabice a v prípade výberu konkrétneho dokumenty aj jeho označenie.

Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Inventár spisového inventáru VII, inventárne číslo 13160, krabica číslo 729

Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Inventár spisového inventáru VII, inventárne číslo 13160, krabica číslo 729, povoľovacie listy pre kníhtlačiarov, krajčírov a klobučníkov

 

Mestský súd. Inventár spisového materiálu 1562-1871 (1929)

Inventár  obsahuje dokumenty z činnosti richtára a mestskej rady ako mestského súdu. Jeho súčasťou je sirotská agenda, testamenty, zápisnice z procesov konaných pred mestským súdom. Medzi procesmi nájdeme majetkovoprávne, dedičské ale aj trestné procesy.

Pri výbere je potrebné uviesť názov fondu, názov inventára, číslo inventárnej jednotky, číslo krabice a v prípade výberu konkrétneho dokumentu aj jeho presné označenie.

Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Mestský súd, inventárne číslo 13619, krabica číslo 1758

Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Mestský súd, inventárne číslo 13619, krabica číslo 1758, Proces s evanjelikom Andrejom Rabacherom pre znevažovanie katolíckej cirkvi.

Inventár spisového materiálu IX (1886 – 1945)

V inventári sú spracované dokumenty, ktoré vyšli z činnosti magistrátu mesta Bratislavy v rokoch 1886 (1880) – 1945. Inventár je rozdelený na 5 manipulačných období a v rámci nich podľa jednotlivých oddelení magistrátu, ktoré zodpovedajú agendám, ktoré mal magistrát v kompetencii. Z obsahového hľadiska sa tu nachádzajú dokumenty týkajúce stavebnej, kultúrnej, hospodárskej či sociálnej agendy.

Pri výbere dokumentov je potrebné uviesť názov fondu, názov inventára, inventárne číslo, číslo krabice a v prípade výberu konkrétneho dokumentu aj jeho názov.

Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Inventár spisového materiálu IX, inventárne číslo 13793, číslo krabice 2152

Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Inventár spisového materiálu IX, inventárne číslo 13793, číslo krabice 2152, Smernice pre vyberanie poplatkov v Bratislavských prístavoch

 

Inventár účtovného materiálu X (1434-1944)

Základom fondu sú knihy mestského účtovníctva - komorné knihy. V nich sú zachytené príjmy a výdavky mesta. Okrem týchto kníh inventár zachytáva aj ďalší účtový materiál, rozdelený chronologicky. Najstaršie komorné knihy (do roku 1595) sú prístupné v digitálnej podobe online prostredníctvom TEJTO STRÁNKY. Komorné knihy z rokov 1595 - 1786 sú v digitálnej podobe dostupné na štúdium v bádateľni archívu.

Pri výbere komornej knihy je potrebné uviesť názov fondu,  názov inventára a signatúru

Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Inventár účtovného materiálu, K 245

Pri výbere ostatného účtovného materiálu je potrebné uviesť názov fondu, názov inventára, inventárne číslo, číslo krabice a prípadne názov vybraného dokumentu.

Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Inventár účtovného materiálu, inventárne číslo 15554, číslo krabice 2811

Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Inventár účtovného materiálu, inventárne číslo 15554, číslo krabice 2811, poplatky za stráže pri studniach

Poznámka: V rámci účtovného materiálu sú zaznamenané knihy so signatúrou 3 d (napr. 3 d 106), tie momentálne nie je možné z technických dôvodov predkladať na štúdium.


Mestský notársky úrad a pripojené obce

 

Mestský notársky úrad (1923 – 1945)

Mestský notársky úrad bol v rokoch 1923 a 1945 predstaviteľom štátnej správy na území mesta Bratislavy. Kontroloval činnosť samosprávnych orgánov a dozeral na to, aby bola v súlade zo zákonmi a v zmysle organizačného štatútu. Medzi základné okruhy jeho činnosti bola oblasť výstavby, hospodárstva, zdravotníctva a kultúry. Súčasťou fondu sú aj písomnosti zastupiteľských orgánov mesta.

Pri výbere úradných kníh je potrebné označiť názov fondu, signatúru knihy a jej názov

Príklad: Mestský notársky úrad, MNÚ 10, zápisnice Mestského notárskeho úradu

Pri výbere spisového materiálu je potrebné označiť názov fondu, inventárne číslo, číslo krabice a pri výbere konkrétneho dokumentu aj jeho názov

Príklad: Mestský notársky úrad, inventárne číslo 17092, číslo krabice 3460

Príklad: Mestský notársky úrad, inventárne číslo 17092, číslo krabice 3460, Stavebné povolenie na prestavbu Grasalkovičovho paláca

 

Inventár pripojených obcí (Podhradie, Lamač, Vajnory, Devín, Devínska Nová Ves, Karlova Ves, Čunovo, Rača, Rusovce, Petržalka)

Inventár obsahuje dokumenty vychádzajúce z činnosti samosprávnych orgánov spomínaných obcí a samostatného mestečka Podhradie z obdobia spred rokov 1918 a 1945. Vo fonde Petržalky sa nachádzajú dokumenty obecného notariátu z obdobia rokov 1928 - 1938. Obsah tvoria  zápisnice z rokovaní obecných orgánov,  hospodárske písomnosti obcí aj jednotlivých obyvateľov, a iné. Inventáre sú rozdelené na listiny, knihy, spisy a účtovné dokumenty. Fondy sú značne torzovité a z niektorých sa zachovali len zlomky agend.

Pri výbere dokumentov je potrebné uviesť názov inventára, názov fondu, číslo inventárnej jednotky a číslo krabice alebo signatúry.

Príklad listiny: Inventár pripojených obcí, Bratislavské Podhradie, listiny, inventárne číslo 17242, signatúra Podhr. 6a

Príklad knihy: Inventár pripojených obcí, Bratislavské Podhradie, Štatúty a formulár prísah, inventárne číslo 17248, signatúra Podhr. 3

Príklad spisy: Inventár pripojených obcí, Bratislavské Podhradie, inventárne číslo 17265, číslo škatule Podhr. 3497

Poznámka: Vzhľadom na historické územnosprávne členenie sa archívne fondy dnešných mestských častí Bratislavy z obdobia pred pripojením nachádzajú aj v Štátnom archíve v Bratislave, pracovisko Archív Modra.


Národné výbory

 

Národné výbory (1945 - 1968)

Archívny fond Národný výbor v Bratislave je rozdelený do 4 inventárov ktoré zachytávajú inštitucionálny vývoj Národného výboru v rokoch 1945 – 1968. Národný výbor bol najdôležitejším verejno-správnym orgánom v Bratislave a to sa odzrkadľuje aj na obsahovom zložení archívneho fondu. Je tu zachytený hospodársky, stavebný, spoločenský ale aj kultúrny vývoj mesta. Medzi najvyužívanejšie dokumenty patria konfiškáty domov a pozemkov, majetkovoprávna a stavebná agenda.

Pri výbere dokumentov je potrebné uviesť názov fondu, inventárne číslo, číslo krabice a v prípade výberu konkrétneho dokumenty aj jeho označenie

Príklady: Národný výbor v Bratislave, inventárne číslo 88, krabica číslo 8

Národný výbor v Bratislave, inventárne číslo 89, krabica číslo 9, Zabezpečenie účasti zamestnancov na oslavách založenia Červenej armády.


Mestské organizácie

 

1. Útvar hlavného architekta (1849 – 1967)

Archívny fond zachytáva stavebný vývoj Bratislavy od polovice 19. storočia až po šesťdesiate roky 20. storočia. Jeho súčasťou sú úradné knihy, katastrálne mapy a plány mesta, stavebná dokumentácia jednotlivých stavieb a regulácie mesta a jeho častí, ako aj súťažné návrhy na výstavbu viacerých objektov v meste.

Pri výbere úradných kníh treba označiť: Názov fondu, označenie úradnej knihy, signatúru, názov knihy

Príklad: UHA, úradné knihy, UHA 8, abecedný zoznam ulíc mesta Bratislavy

Pri výbere stavebných plánov je treba označiť Názov fondu, číslo parcely, označenie dokumentu a číslo krabice

Príklad: UHA, parcela číslo 7957, Malinovského ulica 34, krabica č. 267

Pri výbere regulácií mesta je potrebné označiť Názov fondu, regulácie, číslo krabice, a označenie dokumentu

Príklad: UHA, Regulácie mesta Bratislavy, krabica č. 836, F.11/1 Okolie dómu sv. Martina a Židovskej ulice, regulačná a zastavovacia úprava

Pri výbere súťažných návrhov treba označiť Názov fondu, súťažné návrhy, číslo súťažného návrhu a jeho názov:

Príklad: UHA, súťažné návrhy, číslo návrhu 01, Slavín

 

Poznámka: Katastrálne mapy sa na štúdium  technických príčin nepredkladajú. Pri súťažných návrhoch sa prihliada na stav zachovania konkrétneho dokumentu.

Pomôcka: Pri identifikácii starších názvov ulíc a kvôli identifikácii budov, ktorým sa v roku 1975 zmenilo číslo domu sme pripojili nasledovné orientačné pomôcky – Zoznam starých a nových orientačných čísel domov (1976) a zmeny názvov ulíc po roku 1989

 

2. Investing 1947-1970

Inventár zachytáva dokumenty z činnosti viacerých stavebno-investičných organizácií mesta, ktoré mali na starosť financovanie a organizáciu výstavby v rámci Bratislavy. Preto sa vo fonde nachádzajú aj stavebné plány a dokumentácia jednotlivých stavieb, ako aj celých sídlisk. Výnimočne sa tu nachádza aj asanačná dokumentácia. Inventár je rozdelený na úradné knihy, územné plány a dokumentáciu malých stavieb a sídlisk. Pri výbere je treba zobrať do úvahy, že plány boli vytvorené ako podklad pre financovanie, takže to neboli vykonávacie plány. Označenie jednotlivých objektov nebolo podľa neskorších adries, pretože ulice sa v čase výstavby len vytvárali.

Pri výbere úradných kníh je potrebné uviesť názov fondu, inventárne číslo, signatúru a názov knihy

Príklad: Investing, inventárne číslo 1,  MIÚ 1, Organizačný poriadok Krajského investičného útvaru v Bratislave

Pri výbere územného plánu je potrebné uviesť názov fondu, inventárne číslo, signatúru a názov plánu

Príklad: Investing, inventárne číslo 8, MIÚ P1, Podrobný územný plán mesta Bratislavy –I. etapa –asanácia pre výstavbu, urbanistické ukazovatele, vybavenosť a organizačné členenie.

Pri výbere stavebnej dokumentácie malých stavieb je potrebné uviesť názov fondu, inventárne číslo, číslo krabice a názov stavby

Príklad: Investing, inventárne číslo 15, číslo krabice 1, 2, Bajkalská ulica - prehliadková plocha

Pri výbere dokumentácie sídlisk je potrebné uviesť názov fondu, názov sídliska, číslo inventárnej jednotky, číslo krabice a v prípade výberu konkrétneho dokumentu aj označenie toho dokumentu.

Príklad: Investing, Ulica Februárového víťazstva, inventárne číslo 77, krabica číslo 140

Príklad: Investing, Ulica Februárového víťazstva, inventárne číslo 77, krabica číslo 140, Vykupovanie potrebných pozemkov na stavbu sídliska


Cechy a spolky

 

1. Bratislavské cechy a cechy bratislavského Podhradia

Cechy boli organizácie, ktoré združovali remeselníkov určitého remesla v rámci mesta, stolice, či dokonca celého štátu. Mali funkcie živnostenskej vrchnosti, regulovali vzťahy medzi majstrami, tovarišmi a učňami, určovali ceny a zastupovali svojich členov vo vzťahu k mestu. Inventár je rozdelený podľa jednotlivých cechov a v rámci nich na listiny, knihy a spisový materiál. Z obsahového hľadiska sa vo fonde nachádzajú základné listiny cechov – artikuly, knihy majstrov a tovarišov, výučné a tovarišské listy a korešpondencia s nadriadenými orgánmi.

Pri výbere listiny je potrebné uviesť názov inventára, názvov fondu, signatúru, a číslo ladule

Príklad: Bratislavské cechy a cechy Bratislavského podhradia Pekári, 43 Ce 1, číslo ladule 39

Pri výbere knihy je potrebné uviesť názov fondu, signatúru, názov knihy

Príklad: Bratislavské cechy a cechy Bratislavského podhradia, Krajčíri, C 268, Kniha záznamov cechu

Pri výbere spisového materiálu je potrebné uviesť názov fondu, signatúru, číslo ladule a v prípade výberu konkrétneho dokumentu aj jeho názov.

Príklad: Bratislavské cechy a cechy Bratislavského podhradia, Holiči, ránhojiči, chirurgovia a kúpeľníci, 12 Ce 17/1-272, ladula 11

Príklad: Bratislavské cechy a cechy Bratislavského podhradia , Holiči, ránhojiči, chirurgovia a kúpeľníci, 12 Ce 17/1-272, ladula 11, Výťahy z magistrátnych protokolov

 

2. Grémium bratislavského obchodníctva (1699 – 1949)

 

Fond obsahuje dokumenty dvoch na seba nadväzujúcich pôvodcov. Obchodná gilda existovala v rokoch 1699 až 1909 a Grémium bratislavského obchodníctva v rokoch 1910 až 1949. V fonde sa nachádzajú dokumenty týkajúce sa týkajúce sa obchodníckeho stavu, učňovského školstva, riešenia legislatívnych, živnostenských, organizačných a iných záležitostí jednotlivých remesiel a obchodníkov. Nachádzajú sa tu tiež  regulácie cien, arizácia židovských obchodov, povojnová obnova a organizácia obchodu a remesiel. Súčasťou inventára sú aj aj zoznamy vyhotovené pracovníkmi archívu, ktoré neboli súčasťou pôvodnej viazanej verzie inventáru.

Bližšie podrobnosti o obchodnej gilde prináša práca FORBÁTH, Eugen. Dejiny bratislavského obchodu v 18. a 19. storočí (1699 – 1873). Bratislava : 1959, 579 s.

Dokumenty z činnosti obchodníckej gildy:

Pri výbere listín je treba uviesť názov fondu, signatúru a názov dokumentu

Príklad: Grémium bratislavského obchodníctva, 1 Gr., Privilégium Leopolda I. o založení Obchodnej gildy v Bratislave

Pri výbere úradných kníh je treba uviesť názov fondu, signatúru a názov knihy

Príklad: Grémium bratislavského obchodníctva, 2 Gr., Zápisnica obchodnej gildy

Pri výbere spisov treba uviesť názov fondu, signatúru a názov dokumentu

Príklad: Grémium bratislavského obchodníctva, 01 Gr. Artikuly obchodníckeho stavu

Pri výbere účtov je potrebné uviesť názov fondu, signatúru a názov dokumentu

Príklad: Grémium bratislavského obchodníctva, 11 Gr., Kniha poplatkov obchodníkov - mimobratislavských

 

Dokumenty z činnosti Grémia:

Pri výbere úradných kníh je treba uviesť názov fondu, signatúru a názov knihy

Príklad: Grémium bratislavského obchodníctva, 81 Gr, Pamätná kniha Grémia

Pri spisoch je potrené uviesť, názov fondu, číslo krabice a v prípade záujmu o konkrétny dokumenty aj jeho názov

Príklad: Grémium bratislavského obchodníctva, krabica 1, Obchodná zmluva medzi Československom a Maďarskom.

Pri účtoch je potrebné uviesť názov fondu, číslo krabice a v prípade záujmu o konkrétny dokument aj jeho názov

Príklad: Grémium bratislavského obchodníctva, krabica 66, Mesačná pokladničná správa grémia bratislavského obchodníctva za rok 1927

 

3. Spolky v Bratislave 1585 – 1955

 

V tomto združenom inventári sú sprístupnené fondy týchto spolkov: Bartókov spevácky spolok, Bratislavský kresťanský obchodný podporný spolok, Klub Bratislavských kolkárov, Malokarpatskí skauti, Meštianske kasíno, Prvá bratislavská mestská ľudová kuchyňa, Spolok strelcov a lovcov, Spolok štátnych účtovných úradníkov, Toldyho krúžok, Združenie katolíckej mládeže na Slovensku.

Dokumenty jednotlivých spolkov sú usporiadané podľa diplomatických kategórií na listiny, úradné knihy, spisový materiál a účtovný materiál, pričom dokumenty sú v rámci kategórií usporiadané rôzne vzhľadom na množstvo zachovaných dokumentov.

 

Pri výbere dokumentov je potrebné uviesť názov fondu, názov archívneho fondu a inventárne číslo  signatúru (pri knihách) a číslo krabice.

Príklad listiny: Bratislavské spolky, Strelci, inv.č. 1, číslo škatule 61

Príklad na výber knihy (pri knihách teba uviesť aj názov knihy): Bratislavské spolky, Strelci, inv.č 23, signatúra II E 24, Zápisnice zo zasadnutia streleckého spolku

V prípade výberu konkrétneho dokumentu je potrené uviesť aj charakteristiku dokumentu

Príklady na výber spisov: Bratislavské spolky, Strelci, inv.č 96, krabica č. 62 Potvrdenie o prevzatí testamentu

Príklady na výber tlače: Bratislavské spolky, Strelci, inv.č 119, krabica č. 78, Vojenské vademecum pre potreby meštianskych milícií pridelených do jednotlivých c. k. štátov

 

Súčasťou dokumentov spolku Bartókov spevácky spolok sú aj notové zápisy hudobných skladieb

Pri ich výbere je potrebné uviesť názov inventára, názov archívneho fondu, číslo krabice, názov skladby.

Príklad výberu notového zápisu: Bratislavské spolky, Bartókov spevácky spolok, Noty, číslo škatule 4, Zoltán Kodály: Bordal (Pieseň o víne)

 

4. Spolky v Bratislave – Policajné riaditeľstvo 1919 – 1959

Dokumenty boli vymanipulované z archívneho fondu Policajné riaditeľstvo v Bratislave, čomu zodpovedá aj ich charakter. Ide o písomnosti, ktoré jednotlivé spolky posielali policajnému riaditeľstvu – najčastejšie stanovy spolku, správy o valných zhromaždeniach či zoznamy funkcionárov a členov spolku. Výnimočne sa tu nachádzajú aj kroniky, plagáty a korešpondencia. Z obsahového hľadiska ide o spolky zo všetkých oblastí života od profesijných, zdravotných, náboženských, športových, kultúrnych, hospodárskych, sociálnych až po spolky združujúce ľudí so spoločným hobby.

Pri výbere dokumentov je potrebné uviesť názov fondu, názov spolku a signatúru

Príklad: Policajné riaditeľstvo, Slovenský abstinentský spolok, A - 1

 

5. Cirkevný hudobný spolok (1830 – 1950)

Vo fonde sa nachádzajú dokumenty hudobného spolku založeného v roku 1830 pri Dóme Sv. Martina. Okrem dokumentov k organizačnému fungovaniu spolku je jeho súčasťou aj bohatá zbierka notových záznamov. Spolok si postupne založil aj Mestskú organovú a hudobnú školu a Spevácky spolok, ktorých dokumenty sú zachytené v tomto inventári. Dokumenty spolku sú rozdelené na úradné knihy, spisový materiál, účtový materiál a notové záznamy.

Pri výbere úradných kníh je potrebné uviesť názov inventára, názov časti inventára, signatúru a názov knihy

Príklad: Cirkevný hudobný spolok, A – Cirkevný hudobný spolok – úradné knihy, Inventárne číslo 1, Zápisnice z plenárneho zasadnutia spolku a index

 Príklad: Cirkevný hudobný spolok, B – Mestská organová a hudobná škola, Inventárne číslo 3328, Zápisnice zo zasadnutia kuratória mestskej organovej a hudobne školy

Pri výbere spisového a účtovného materiálu je potrebné uviesť názov inventára, názov časti inventára, inventárne číslo, číslo krabice a v prípade záujmu o konkrétny dokument aj jeho názov.

Príklad: Cirkevný hudobný spolok, A – Cirkevný hudobný spolok - spisy, Inventárne číslo 50, krabica 1, Stanovy spolku

Príklad: Cirkevný hudobný spolok, C – Spevácky spolok v Bratislave, Inventárne číslo 3375, číslo krabice 582, Pozvanie na prvý koncert usporiadaný 30.11.1879

Pri výbere tlače je potrebné uviesť názov inventára, názov časti inventára, inventárne číslo, číslo krabice a názov tlače.

Príklad: Cirkevný hudobný spolok, A – Cirkevný hudobný spolok - tlače, Inventárne číslo 83, číslo krabice 21, Zoznam členov spolku

Pri výbere notových záznamov je potrebné uviesť názov inventára, názov časti inventára, inventárne číslo, číslo krabice, meno autora a názov skladby

Príklad: Cirkevný hudobný spolok, A – Cirkevný hudobný spolok – notové záznamy, Inventárne číslo 1501, číslo krabice 1530, Laforest Joseph T. – Echo (Ozvena)


Osobné fondy

               Inventár obsahuje fondy, ktoré vznikli z činnosti jednotlivcov alebo rodín. Zachytávajú ich osobný a rodinný či pracovný život, verejnú či zbierkotvornú činnosť. Na začiatku každého osobného alebo rodinného fondu je úvod v ktorom sú obsiahnuté podstatné biografické informácie konkrétneho jednotlivca či rodiny. Osobné fondy označené červenou farbou boli delimitované do Štátneho archívu v Bratislave, v prípade záujmu o štúdium je potrebné kontaktovať tento archív.

Pri vypisovaní požiadavky je potrebné uviesť názov fondu, inventárnu jednotku, číslo krabice a v prípade, že žiadate konkrétny dokument z krabice, tak aj jeho označenie.

Príklady:

Osobný fond Ján Nepomuk Batka, inventárne číslo 1, krabica 1

Osobný fond Ján Nepomuk Batka, inventárne číslo 1, krabica 1, denník otca

Poznámka: Osobný fond J. Batku je prístupný na bádanie v elektronickej podobe v bádateľni AMB.


Zbierky

Zbierka máp a plánov (16. storočie – 1945)

Zbierka je rozdelená na mapy a plány. Mapy sú ďalej rozdelené na svetové, európske, uhorské, vojenské a iné. Plány sú rozdelené na bratislavské, slovenské, plány územných celkov, toku Dunaja a iné. Súčasťou sú aj plány mestských budov či komunikácií. Pri jednotlivých mapách a plánoch sú uvedené aj mená autorov. Mapy sa predkladajú na štúdium len v digitálnej podobe v bádateľni AMB.

 

Pri výbere je potrebné uviesť názov zbierky, číslo inventárnej jednotky a názov mapy alebo plánu.

Príklad: Zbierka máp a plánov, inventárne číslo 1017, Skica mesta a okolitého prostredia