Bratislava pre všetkých - grantový program v sociálnej oblasti

Jednou z viacerých možností, ako v rámci Bratislavy získať dotácie na bežnú aj rozvojovú činnosť, je grantový program mesta v sociálnej oblasti Bratislava pre všetkých.

Je určený pre neziskové projekty v oblasti sociálnej pomoci a podpory.

Informácie o aktuálnych výzvach nájdete nižšie na tejto stránke a na Facebookovej stránke Bratislava pre všetkých.

Registrovaní žiadatelia nájdu výzvy aj na stránke na podávanie žiadostí bratislava.egrant.sk.


Kto poskytuje dotácie?

Grantový program financuje z vlastných zdrojov mesto Bratislava.

Posudzovanie projektov má na starosti komisia pozostávajúca z expertov v danej oblasti a predstaviteľov mesta.

Na základe ich odporúčania rozhodujú o schválení a výške dotácií zastupiteľské orgány mesta.

Detaily k procesu nájdete v štatúte grantového programu a vo Všeobecne záväznom nariadení hlavného mesta SR Bratislavy č. 16/2012.


Kto sa môže o dotáciu uchádzať?

Dotácie sa poskytujú najmä:

  • neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám pôsobiacim v Bratislave, ktoré nie sú zriadené mestom ani mestskými časťami.

 V rámci programu sa zvykne raž ročne vyhlásiť viacero výziev, ktoré adresujú strategické priority v oblasti sociálnej pomoci.

V roku 2022 boli vyhlásené štyri výzvy v týchto oblastiach:

  • podpora medzigeneračnej solidarity a kvality života seniorov a senioriek v Bratislave
  • deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození
  • prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s drogami
  • organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova

Jeden subjekt môže podať žiadosť do viacerých výziev, ale do každej z nich môže prihlásiť iba jeden projekt.

Detaily k oprávneným žiadateľom nájdete v štatúte grantového programu a v rámci jednotlivých výziev, ktoré sa vyhlasujú začiatkom kalendárneho roka cez stránku bratislava.egrant.sk.


Ako môžete podať žiadosť o dotáciu?

V prípade výhlásenia grantových výziev môžete počas trvania výzvy podať žiadosť o dotáciu týmto spôsobom.

  1. Pre podanie žiadosti o dotáciu je potrebné vyplniť formulár v príslušnej výzve cez stránku https://bratislava.egrant.sk/. Vzorový formulár nájdete TU.
  1. K žiadosti treba priložiť požadované prílohy - bežne sú to napr. oprávnenie konať za organizáciu, stanovy či potvrdenie o vlastníctve bežného účtu.

Aká je výška podpory a spolufinancovania?

Grantové výzvy vyžadujú spolufinancovanie - spravidla minimálne vo výške 10 %.

Takisto zvyknú mať definovanú maximálnu výšku finančnej podpory.

Detaily nájdete v konkrétnej grantovej výzve (odkazy nájdete v úvodnej časti Aktuálne výzvy).


Kontakty pre ďalšie informácie

Ak ste na tejto stránke nenašli odpovede na všetky vaše otázky, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: [email protected].  


Dokumenty a užitočné odkazy