Bratislavský lesopark

Mestské lesy v Bratislave hospodária na ploche 3 100 ha, z ktorých je 2 873 ha lesná pôda. Územie  správy je vymedzené časťou pohoria Malých Karpát. Jej hranica prechádza lokalitami Červený most, Lamač, Kačín, Malý Slavín, Biely Kríž a Vajnorská dolina. Lesnatosť tohto územia je 96 percent, ostatné plochy pokrývajú lúčne porasty, vodné toky a nádrže, zastavané plochy, prípadne účelové lesné plochy. Drevinové zloženie je pestré. Výrazne tu dominujú listnaté dreviny. Najrozšírenejšou a zároveň hospodársky najvýznamnejšou drevinou je buk, ďalej dub a hrab. Na základe kategorizácie lesov z hľadiska dlhodobých potrieb obyvateľstva bolo až 98 percent lesov zaradených do kategórie "lesy osobitného určenia" s významnou zdravotnou a rekreačnou funkciou.