Bývajme zdravo!

Kampaň HM SR Bratislavy 2018/2019 k európskemu projektu EU-GUGLE

Cieľom kampane „Bývajme zdravo!“ je rozšíriť povedomie o nevyhnutnosti znižovania energetickej náročnosti budov. V tomto smere sa zamerať nielen na kvalitnú výstavbu nových budov, ale zároveň dôsledne obnovovať už existujúci bytový fond. Komplexnosť témy a jej väzby na klimatickú zmenu, urbanizmus a vnútorné obytné prostredie budov garantujú ambasádori kampane “Bývajme zdravo!“.

Témy a ambasádori kampane

  • Klimatická zmena: Mgr. Jozef Pecho (Slovenský hydrometeorologický ústav)
  • Udržateľný urbanizmus: Ing. arch. Ingrid Konrad (hlavná architektka mesta Bratislava)
  • Udržateľná architektúra: Ing. arch. Palo Pokorný (Pokorny architekti, platforma - Staviame z dreva)
  • Energetická hospodárnosť budov: Prof. Ing. arch. Zuzana Sternová, PhD. (Technický a skúšobný ústav stavebný)

Kampaň má za cieľ osloviť odbornú aj laickú verejnosť. Aktivity zahŕňajú výstavy v priestore ARCHA na Uršulínskej ulici, ktorých súčasťou sú aj diskusie s ambasádormi kampane.

Kampaň prebehne aj na sociálnych sieťach šírením edukačného videa a online brožúry.

Mesto k spolupráci oslovilo aj akademickú obec, aby pomohlo tému priblížiť aj budúcim generáciám praktizujúcich architektov a stavebných inžinierov. V spolupráci s Fakultou architektúry a Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave mesto pripravilo workshop Panel_LUCK, v rámci ktorého študenti navrhovali rekonštrukciu panelového bytového domu v Petržalke.

Kampaň vyvrcholí vo februári medzinárodnou konferenciou s názvom: „Bývanie v mestách 21. storočia“. V rámci konferencie sa v Bratislave predstavia renomovaní architekti so zameraním na ekologickú a udržateľnú výstavbu z Viedne a Paríža a ambasádori kampane predstavia problémy spojené s prebiehajúcou zmenou klímy a nevyhnutnosť zavádzania konkrétnych adaptačných opatrení, každý vo svojom poli odbornosti. Na konferencii budú mať návštevníci možnosť prehliadky študentských prác zo spomínaného workshopu Panel_LUCK.

Kampaň „Bývajme zdravo!“ prebieha v rámci projektu EU GUGLE, pilotného projektu európskej komisie Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy (Európske mestá ako lídri smerom k udržateľnej energii), ktorý podporuje udržateľnú obnovu bytových domov.

Bratislava bola vybratá zo 45-tich uchádzačov do úzkej skupiny európskych miest. Spolu s mestami Viedeň (AT), Aachen (DE), Miláno (IT), Sestao (ES), Tampere (FI) reprezentuje Bratislava ako jediné mesto z bývalého „východného bloku“ situáciu v bytovej politike na Slovensku. Odborným garantom za mesto je Útvar hlavnej architektky, ktorý na projekte spolupracuje s projektovými partnermi Technickým a skúšobným ústavom stavebným a Slovenskou radou pre zelené budovy.

Pre viac informácii píšte na emailovú adresu: [email protected], Útvar hlavnej architektky alebo www.eu-gugle.eu

EU GUGLE

Informačný materiál ku kampani Bývajme zdravo