Cestný správny orgán

Vyhradené parkovanie, rozkopávky a uzávierky, ale aj letné terasy, reklamné plochy a rôzne kultúrne aktivity si vyžadujú povolenia a rozhodnutia primátora hlavného mesta ako cestného správneho orgánu (CSO).

Sadzobník poplatkov

Sadzobník je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia primátora hlavného mesta Slovenskej republiky č. 25/2016 a stanovuje sadzby správnych poplatkov uplatňované hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v rámci rozpätia daného položkami 82 až 85 Sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“)

Operatívna komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu