Chcem stavať

Výstavba nehnuteľnosti od získania pozemku cez projekt, všetky povolenia, výstavbu až po kolaudáciu je zložitý proces, v ktorom hlavné mesto SR Bratislava dáva prostredníctvom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti stavebníkovi svoje stanovisko v rámci územného konania a konania o dodatočnom povolení stavby. Celý proces je popísaný na ústrednom portáli verejnej správy. Prebieha v piatich etapách:

  • Investičný zámer
  • Územné konanie
  • Stavebné konanie
  • Výstavba
  • Kolaudácia

Investičný zámer

Ak uvažujete o kúpe pozemku alebo inej nehnuteľnosti, prípadne ju už vlastníte a plánujete výstavbu, hlavné mesto SR Bratislava, ale aj príslušná mestská časť Vám môže na vyžiadanie vypracovať územnoplánovaciu informáciu, v ktorej nájdete súhrn regulácií a odporúčaní vyplývajúcich predovšetkým z platnej územnoplánovacej dokumentácie. 
Investičný zámer by mal byť spracovaný v zmysle týchto regulácií v architektonickej štúdii, prípadne priamo v dokumentácii pre územné rozhodnutie. Ak máte záujem pred samotným vyhotovením dokumentácie pre územné rozhodnutie svoj zámer konzultovať s mestom Bratislava, po vyplnení elektronického formulára (prípadne po zaslaní písomnej žiadosti s projektovou dokumentáciou) je možné získať stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnému zámeru. Hlavné mesto SR Bratislavy umožňuje investorom overiť si z vlastného podnetu ešte pred samotným územným konaním vhodnosť navrhovaného investičného zámeru v území spracovaného v stupni architektonickej štúdie. 

Žiadosť o stanovisko hlavného mesta SR Bratislava k investičnému zámeru je možné podať prostredníctvom elektronického formulára (úplné informácie nájdete na portáli elektronických služieb), prípadne je možné žiadosť poslať aj písomne podaním v podateľni alebo zaslaním poštou spolu s projektovou dokumentáciou na adresu: Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, oddelenie usmerňovania investičnej činnosti, Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava.

Územné konanie

Výsledkom územného konania je územné rozhodnutie, ktoré vydáva stavebný úrad príslušnej mestskej časti. K nemu musí žiadateľ okrem ďalších dokumentov a stanovísk predložiť záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti alebo k dodatočnému povoleniu stavby v rámci územného konania a konania o dodatočnom povolení stavby prebiehajúceho na stavebnom úrade príslušnej mestskej časti.
Tieto záväzné stanoviská vydáva hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava prostredníctvom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti magistrátu v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Stavebník ich predkladá na stavebné úrady príslušných mestských častí ako odborné podklady spolu s ostatnými stanoviskami dotknutých orgánov a organizácií v rámci územného konania a konania o dodatočnom povolení stavby.

Žiadosť o záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislava k investičnej činnosti alebo k dodatočnému povoleniu stavby je možné podať prostredníctvom elektronického formulára (úplné informácie najdete na portáli elektronických služieb), prípadne je možné žiadosť poslať aj písomne podaním v podateľni alebo zaslaním poštou spolu s projektovou dokumentáciou na adresu: Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, oddelenie usmerňovania investičnej činnosti, Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava.

Pracovisko na poskytnutie informácií

Kancelária prvého kontaktu
územné plánovanie a rozvoj (všeobecné informácie)
+421 259 356 183
Prízemie budovy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy
Primaciálne nám. 1

Konzultačné hodiny k podaným žiadostiam
+421 259 356 660
pondelok od 15:00 h do 17:00 h
streda od 13:00 h do 15:00 h
Pri získavaní informácií je potrebné uviesť podacie číslo, resp. žiadateľa, číslo parciel a katastrálne územie, ktorého sa týka predmetná žiadosť.

Stavebné konanie, výstavba a kolaudácia

Získanie stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia je v kompetencii stavebného úradu príslušnej mestskej časti. Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti hlavného mesta SR Bratislava zvyčajne svoje stanoviská v týchto konaniach nevydáva (ak nejde o dodatočné povolenie stavby).

Doplňujúce informácie a súvisiace odkazy

Súvisiace právne predpisy: Hlavné mesto SR Bratislava postupuje pri vydávaní záväzných stanovísk najmä v zmysle § 140a ods. 2 až 4 a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vykonávacích vyhlášok č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., § 4 ods. 3 písm. d) a písm. j) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 12 a § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov (všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007 v znení neskorších predpisov), územných plánov zón, ako aj ďalších právnych predpisov odborného charakteru.

Dĺžka vybavovania žiadostí závisí od viacerých faktorov. Ovplyvňuje ju kvalita a úplnosť predloženej dokumentácie, charakter a rozsah predkladaného investičného zámeru, zložitosť územia, v ktorom sa zámer nachádza, a jeho pokrytie platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Môže ju ovplyvniť aj počet podaných žiadostí v rámci území jednotlivých mestských častí (stavby umiestňuje a povoľuje 15 stavebných úradov).

Sledovanie vybavovania záväzného stanoviska k investičnej činnosti
Podávateľ žiadosti o vydanie záväzného stanoviska hlavného mesta k investičnej činnosti alebo investičného zámeru podaného v podateľni alebo zaslaného poštou môže sledovať stav podania svojej žiadosti prostredníctvom aplikácie. Na prihlásenie do aplikácie musí podávateľ zadať prihlasovacie kódy, ktoré mu zašle hlavné mesto po zaevidovaní jeho žiadosti.
Právnická osoba dostáva notifikačný email automaticky. Fyzická osoba dostane email po vyplnení tlačiva Súhlas so spracúvaním osobných údajov. Bez riadne vyplneného tlačiva nebude môcť byť fyzickej osobe zaslaný email s prihlasovacími kódmi do aplikácie.
Viac informácií nájdete v manuáli na využívanie aplikácie.
V tejto aplikácii nie je možné sledovať žiadosť podanú prostredníctvom elektronického formulára.

Vydané záväzné stanoviská mesta k investičnej činnosti