Čierne skládky

Povinnosť odstrániť nezákonne uložený odpad vychádza z ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), konkrétne z § 15 citovaného zákona.


Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, § 15 ods. je povinnosť:
(1) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s týmto zákonom (ďalej len "nezákonné umiestnenie odpadu") môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.

(2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu uvedenému v odseku 1.
Nájdenie nezákonne uloženého odpadu je však stav, ktorý nastal po protiprávnom konaní neznámej osoby. Protiprávnym preto, lebo táto neznáma osoba (pôvodca) spáchala priestupok uvedený v § 115 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch tým, že uložila alebo ponechala odpad na inom mieste, než na mieste určenom obcou [§ 13 písm. a)].
Za priestupok podľa § 115 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch možno uložiť pokutu do 1 500 eur.
V prípade, že sa nezákonným uložením odpadu spôsobila vlastníkovi nehnuteľnosti škoda vyššia ako 266,- eur, ide o spáchanie trestného činu podľa zákona číslo 300/2005 Z.z. trestný zákon, konkrétne podľa § 300 až 302 Trestného zákona. V takomto prípade OÚŽP nezačne správne konanie, ale odstúpi celú vec Policajnému zboru.
Po doručení oznámenia na Okresný úrad v Bratislave – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚŽP“), je OÚŽP povinný začať správne konanie vo veci.

Ak sa ani na základe správneho konania nepodarí nájsť „pôvodcu odpadu“, OÚŽP vydá rozhodnutie o povinnej osobe, ktorá musí nezákonne uložený odpad odstrániť. Ak sa jedná o komunálny a drobný stavebný odpad, túto povinnosť má obec. Povinnosť je rozdelená medzi hlavné mesto a mestské časti Bratislavy, nakoľko oba subjekty sú v Bratislave obcou a prerozdelenie kompetencií je zakotvené v Štatúte Hlavného mesta SR Bratislavy. Rozdelenie zodpovednosti je nasledovné:

• Ak sa nezákonne uložený odpad nachádza na nehnuteľnosti vo vlastníctve a priamej správe Hlavného mesta SR Bratislavy, odpad musí odstrániť Hlavné mesto SR Bratislavy.
• Ak sa nezákonne uložený odpad nachádza na nehnuteľnosti vo vlastníctve, alebo v správe mestskej časti Bratislavy, alebo vo vlastníctve inej tretej osoby, povinnosť odstrániť ju má príslušná mestská časť, v ktorej sa znečistenie nachádza.
  Všetko za predpokladu, že v správnom konaní sa nepodarilo zistiť pôvodcu odpadu.

Nahlasovanie nelegálnych skládok

Pod pojmom „nelegálna skládka“ sa rozumie odpad uložený v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto skládky vznikajú nedisciplinovanosťou občanov v spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi. Vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších dodatkov sú odpady zaraďované do skupín, podskupín a druhov odpadov. Druhy odpadov sú označené šesťmiestnym číslom. Skupina „20-Komunálne odpady“ obsahuje 40 druhov odpadov.

Občania odpad umiestnený v rozpore so zákonom môžu nahlásiť písomne na Okresný úrad Bratislava Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, alebo na Magistrát hlavného mesta, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, alebo elektronicky, e-mailom na adresu [email protected] alebo prostredníctvom portálu www.odkazprestarostu.sk.