CleanMobility


Projektová myšlienka

V roku 2018 boli relevantné inštitúcie, samosprávy a samosprávne kraje oslovené zo strany prihraničných spolkových krajín v Rakúsku s návrhom na spoluprácu v novom projekte s pracovným názvom Clean Mobility v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko. Iniciatíva vznikla v rámci platformy vytvorenej vďaka projektu Baum2020.

Cieľom projektu je vo všeobecnosti skvalitnenie služieb vo verejnej doprave v prihraničnom regióne. Po vzniku iniciatívy sa na slovenskej strane vyprofilovali ako projektoví partneri Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (BID) a Trnavský samosprávny kraj (TTSK). V projekte je, okrem iného, naplánovaná aj investičná aktivita modernizácie vybraných prestupných uzlov. Aktivita bude zahŕňať menšie stavebné úpravy a inštaláciu chýbajúceho vybavenia podľa štandardov IDS BK.

Ako miesto realizácie tejto aktivity bola po dohode medzi BID a Sekciou dopravy HMB vybraná lokalita zastávky MHD Stn. Petržalka na Panónskej ceste. Mesto vstúpilo do projektu v apríli 2019.

Na realizáciu spomínanej projektovej aktivity bola identifikovaná lokalita zastávky MHD Stn. Petržalka na Panónskej ceste po vzatí do úvahy viacerých kritérií a predpokladov. Z hľadiska podmienok projektu, na ktorých sa dohodli projektoví partneri, má ísť o lokalitu, kde je realizovaný prestup medzi železničnou dopravou a inými módmi dopravy. Železničná stanica v Petržalke takúto podmienku spĺňa a navyše jej relevancia je vysoká aj vďaka polohe blízko hraníc s Rakúskom a priamemu železničnému spojeniu s Viedňou cez Kittsee. Pri výbere lokality boli tiež zohľadnené možnosti realizácie podmienené vlastníckymi vzťahmi, potrebou realizácie úprav na dotknutých zastávkach, predpokladaným rozsahom potrebných prác, inými zámermi v danej lokalite, ktoré by mohli ovplyvniť takúto aktivitu a podobne.

Cieľom projektu „Čistá mobilita“ je zlepšiť prístup a informovanosť o existujúcich možnostiach udržateľnej mobility v prihraničných regiónoch Slovenska a Rakúska, a tiež posilniť spoluprácu relevantných aktérov v projektovom priestore. Po skončení projektu budú mať pendleri, turisti a miestni obyvatelia lepší prístup k informáciám ohľadom ponuky udržateľnej mobility. Projekt sa zameriava na novo vyvinuté systémy dopravných informácií, ktoré zvyšujú povedomie o službách čistej mobility v cezhraničnom regióne. Uzly dopravnej multimodálnosti na vybraných bodoch verejnej dopravy uľahčia prechod medzi rôznymi systémami (napr. bike-sharing, car-sharing, autobusová či vlaková doprava).

Spoločné marketingové kampane navyše zvýšia informovanosť o výhodách využívania tohto typu mobility u rôznych cieľových skupín (napr. zdravie, náklady, čas, životné prostredie). Okrem uvedeného zabezpečia odborné pracovné skupiny pravidelnú a nepretržitú výmenu skúseností a know-how. Je zrejmé, že tento projekt pomáha propagovať formu mobility s obrovskou perspektívou do budúcna.

 

Popis projektu a jeho ciele

Napriek tom, že verejná osobná doprava na obidvoch stranách hranice v prihraničných regiónoch je neustále viac integrovaná na rôznych úrovniach, tak v prípade spojení cez samotnú hranicu sú jednotlivé možnosti a informácie o nich riešené väčšinou stále izolovane od seba. Projekt Clean Mobility má ambíciu riešiť túto roztrieštenosť nadviazaním spolupráce medzi relevantnými inštitúciami na obidvoch stranách hranice. Po nadviazaní spolupráce projektových partnerov budú prostredníctvom pracovných skupín realizované ďalšie projektové aktivity. Naplánované sú koordinované informačné a propagačné kampane, ktoré budú na jednej strane zamerané na samotné cezhraničné spojenia a na druhej strane na informovanie o prihraničnej verejnej doprave na každej strane hranice. Projektoví partneri BID, VOR a TTSK plánujú obstarať štúdiu o možnostiach výmeny dát o cestovných poriadkoch a aktuálnom meškaní spojov a pod.

Vo vybraných lokalitách bude v rámci projektu realizovaná modernizácia infraštruktúry prestupných uzlov s ohľadom na zlepšenie prístupu k informáciám o verejnej doprave. Na slovenskej strane pôjde o rekonštrukciu a dovybavenie zastávky MHD Stn. Petržalka na Panónskej ceste v obidvoch smeroch. Zastávka bude zmodernizovaná podľa štandardov IDS BK a po realizácii bude slúžiť ako modelová zastávka pre ďalšie podobné lokality. Vďaka novým prvkom, ako elektronické informačné tabule alebo elektronické cestovné poriadky, budú zmodernizované zastávky prínosom ako pre domácich, tak aj pre zahraničných cestujúcich.

 

Parciálne ciele

 • silnejšia integrácia ponúk cezhraničných dopravných informácií,
 • interaktívna mapa mobility pokrývajúca celý región, ktorá poskytne prehľad o všetkých ponukách autobusov a vlakov a zmapuje všetky relevantné destinácie.

Realizovaný prieskum

Multimodalitné prieskumy na 28 existujúcich uzloch verejnej dopravy, teda vlakových staniciach a autobusových zastávkach v Burgenlande, Dolnom Rakúsku a na Slovensku, z ktorých vyplýva potreba zlepšenia kombinovania dopravných prostriedkov šetrných ku klíme - napr. dobrá dostupnosť cyklistických a peších chodníkov, prepojenie na dopytovo orientované formy mobility, ako sú hromadné taxíky alebo mestské autobusy, kvalitné parkovisko pre bicykle a užívateľsky prívetivý dizajn dopravných uzlov.

Okrem týchto opatrení je cieľom projektu Clean Mobility posilniť povedomie o výhodách využívania ponúk mobility šetrnej ku klíme. Na dosiahnutie tohto cieľa sa školia napríklad školitelia, takzvaní „multiplikátori čistej mobility“, ktorí zase môžu tieto poznatky regionálne odovzdávať rôznym cieľovým skupinám, ako sú komunitní pracovníci, odborníci v cestovnom ruchu alebo učitelia. Pomocou informačných kampaní v zapojených regiónoch sa má navyše téma klimaticky priateľskej mobility priblížiť širokej verejnosti.

Po skončení projektu lepší prístup k informáciám o ponukách mobility šetrnej ku klíme uľahčí cestujúcim, turistom a miestnemu obyvateľstvu využívať všetky možné udržateľné spôsoby dopravy.

Výsledky a výstupy projektu

Projektovou aktivitou, na ktorej sa bude v projekte Clean Mobility priamo podieľať mesto Bratislava, je modernizácia zastávok MHD Stn. Petržalka na Panónskej ceste.

Po realizácii bude mať zastávka nasledujúce vybavenie, resp. charakteristiky:

 • zastávkové označníky podľa štandardov IDS BK
 • zastávkové prístrešky s priestorom pre tlačené informačné materiály
 • elektronické informačné panely s informáciami o aktuálnych odchodoch spojov
 • informačné displeje s technológiou e-papiera na zobrazenie napr. cestovných poriadkov
 • automaty na predaj cestovných lístkov
 • lavičky
 • odpadkové koše
 • bezbariérový prístup
 • cyklostojany / cykloklietky s kamerovým systémom
 • priechod pre cyklistov
 • upravený stredový deliaci ostrovček
 • sadové úpravy

Celkový rozpočet projektu  (pre všetkých partnerov projektu)

3,6 mil. €

z toho:

 • 3,1 mil. € EFRR (EÚ zdroje)
 • 0,5 mil. € ostatné zdroje

Celkový rozpočet pre Hlavné mesto SR Bratislava

447 125 €

z toho:

 • 380 056 € EFRR (EÚ zdroje)
 • 44 172 € spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu

Trvanie projektu

01.01.2020 - 31.12.2022


PARTNERI