Cyklodoprava

Cyklistická doprava v meste je alternatívou k čoraz neudržateľnejšej individuálnej automobilovej doprave.
Prínosom cyklistickej dopravy je jej ekologická šetrnosť, malá priestorová náročnosť, zlepšenie podmienok pre život obyvateľov, ako aj zlepšenie stavu životného prostredia. Z týchto dôvodov je potrebné rozširovať sieť cyklotrás a vytvárať podmienky, či už pre každodennú prepravu do zamestnania, školy a pod., alebo mimo zastavaného územia za účelom rekreácie a turistiky.
Cyklistická doprava je v európskych metropolách obľúbeným a často využívaným dopravným prostriedkom. Kým v mnohých mestách cyklodoprava tvorí významný podiel na celkovej doprave (napríklad vo Viedni tvorí pešia a cyklistická doprava 30 %), v Bratislave sa podľa odhadov pohybuje na úrovni 1 %.


Mapa cyklotrás v Bratislave

Mapu zostavilo OZ Cyklokoalícia