Daň za ubytovanie

S účinnosťou od 01.01.2017 je sadzba dane 1,70 EUR za fyzickú osobu a prenocovanie v ubytovacom zariadení. Základom dane je počet prenocovaní fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.

Postup na vybavenie:

Ohlásenie vzniku daňovej povinnosti dane za ubytovanie a mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie sa predkladá na tlačivách (pozri odkazy dole): adresovaných na:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova ulica č. 9, P.O.BOX 76, 850 05 Bratislava 55  
V praxi to znamená, že prevádzkovateľ každého ubytovacieho zariadenia nachádzajúceho sa na území hlavného mesta SR Bratislavy je povinný do 30 dní od zahájenia svojej činnosti zaslať správcovi dane vyplnené tlačivo „Ohlásenie vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia “ spolu s výpisom z obchodného alebo živnostenského registra.
Na základe uvedenej skutočnosti bude prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia pridelený variabilný symbol, pod ktorým sa zaeviduje v databáze ubytovacích zariadení u správcu dane.
Po ukončení príslušného mesiaca je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia povinný zaslať vyplnené tlačivo „Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie“ a následne daň odviesť.

Pri úhrade alebo zaplatení dane je dôležité dodržať desaťmiestny variabilný symbol, ktorý má každý prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia iný a mení sa každý mesiac. Po prvom dvojčísle (32) vpíšete koncové číslo príslušného roku, nasleduje fixné číslo (2), po ktorom vpíšete pridelené trojmiestne číslo, ktoré Vám bude oznámené pri ohlásení vzniku činnosti ubytovacieho zariadenia a na konci nasleduje dvojčíslie vyjadrujúce príslušný mesiac. Ak prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia bude pridelené napr. číslo 075 jeho variabilný symbol bude nasledovný:

  • za december 2019: 3219207512
  • za január (vo februári) 2020: 3220207501
  • za február (v marci) 2020: 3221207502 atď.

Vybratú daň možno uhradiť na účet správcu dane (bankovým prevodom, alebo zaplatiť v hotovosti priamo v pokladni správcu dane najneskôr do 15. dňa v mesiaci za uplynulý kalendárny mesiac.

Kontakt

  • Bc. Vladimíra Ráczová, mail: [email protected] a mail: [email protected], tel. č.: +421 2 59 356 974 - vedúca referátu ostatných miestnych daní, poplatkov a licencií
  • Správca dane, daň za ubytovanie: Nicolas Voltemar, [email protected]č. dv. 307
  • Telefonický kontakt: +421 259 356 960

Adresa

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií
Blagoevova 9
P.O.BOX 76
850 05 Bratislava 55


Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00

 

Podateľňa

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 
Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00 
Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00 
Piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00 

Pokladňa

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30 
Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30 
Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30 
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30 
Piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:30


Číslo účtu

Daň za ubytovanie
SK91 7500 0000 0000 2592 6993


Tlačivá k daniam