Daň za užívanie verejného priestranstva

Fyzické osoby a právnické osoby na základe všeobecne záväzného nariadenia o dani za užívanie verejného priestranstva sú povinní písomne oznámiť magistrátu záujem o zvláštne užívanie komunikácie za účelom ambulantného predaja, konania kultúrnych a športových podujatí, ale aj rozkopávok, umiestnenia reklamných nosičov, zriadenia stanovišťa vozidiel taxislužby a pod.

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva s účinnosťou od 1. januára 2013 schválené mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky dňa 13. decembra 2012 uznesením číslo 903/2012. Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva, ktoré je vo vlastníctve a v správe hlavného mesta (komunikácie I. a II. triedy, prejazdné úseky ciest I. až III. triedy).

Daň za užívanie verejného priestranstva, ktoré je v správe mestskej časti (komunikácie III. a IV. triedy) spravuje príslušná mestská časť Bratislavy.

Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve hlavného mesta, miestne komunikácie, ktorými sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve hlavného mesta, verejné priestranstvá a námestia, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií ako miestne komunikácie I. a II. triedy,  prejazdné úseky ciest I. až III. triedy a ich súčasti, chodníky pri týchto úsekoch, cestná zeleň a verejná zeleň.

Osobitným  spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie

 1. umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
 2. vykonávanie rozkopávkových prác na verejných priestranstvách a rozkopávkových prác všetkých vedení alebo stavieb kolektorov,
 3. miestnenie stavebného zariadenia pre stavby, práce a úpravy,
 4. miestnenie predajného zariadenia,
 5. umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
 6. umiestnenie stavebných a iných materiálov, rôznych predmetov a rôznych zariadení, palív, výkopku a zeminy,
 7. umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení,
 8. umiestnenie propagačných, kultúrnych, športových, spoločenských a iných akcií,
 9. umiestnenie zariadení poskytujúcich informácie o kultúrnych, spoločenských a športových akciách,
 10. umiestnenie zariadenia na vykonanie ohňostrojných prác, ak tieto nie sú súčasťou kultúrnych, spoločenských a športových podujatí uskutočňovaných v spolupráci s hlavným mestom alebo mestskými časťami,
 11. trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na vyhradenom priestore verejného priestranstva ako parkoviska pre určité vozidlo; takéto vyhradené parkovisko je určené dopravnými značkami,
 12. užívanie verejného priestranstva určeného hlavným mestom ako stanovište vozidiel taxislužby,
 13. užívanie verejného priestranstva ako stanovišťa vyhliadkového vozidla, fiakra a podobne.

Verejné priestranstvo sa môže osobitne užívať len na základe povolenia vydaného hlavným mestom alebo inými orgánmi podľa osobitných predpisov.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zabezpečuje výkon cestného správneho orgánu prostredníctvom oddelenia dopravy Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a vydáva povolenia platné pre miestne komunikácie na území Bratislavy.

V zozname miestnych komunikácií, na ktorých hlavné mesto zabezpečuje výkon cestného správneho orgánu si žiadateľ najskôr zistí, či sa miestna komunikácia, na ktorú si chce vybaviť príslušné povolenie v zozname nachádza. Ďalej postupuje podľa druhu požadovaného povolenia.

Bližšie informácie o výkone cestného správneho orgánu.

Za vydanie povolenia na osobitné užívanie verejného priestranstva platí žiadateľ správny poplatok.

Za osobitné užívanie verejného priestranstva platí daňovník daň za užívanie verejného priestranstva.

Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2. Sadzba dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň je uvedená vo všeobecne záväznom nariadení.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Ohlásenie daňovej povinnosti

Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva na tlačive „Oznámenie vzniku, zmeny a zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva“.

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Osobitné užívanie verejného priestranstva z dôvodu odstránenia poruchy s nebezpečenstvom všeobecného ohrozenia podľa osobitného predpisu je daňovník povinný oznámiť správcovi dane v deň, kedy začína užívať verejné priestranstvo z dôvodu odstraňovania poruchy.

Daňovník je povinný na požiadanie správcu dane preukázať skutočnú výmeru, dátum skutočného začatia a skončenia osobitného užívania verejného priestranstva záznamom o odovzdaní rozkopávky alebo fotokópiou stavebného denníka v prípade stavebných prác.

Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane zmenu rozsahu povoleného užívania verejného priestranstva v m2 alebo termínu užívania verejného priestranstva najneskôr v deň, kedy zmena nastala.

Prípadné oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva alebo zníženie dane  uplatňuje daňovník písomne. Správca dane je zo zákona povinný skúmať splnenie podmienok pre poskytnutie oslobodenia alebo zníženia a v prípade, ak daňovník nepreukáže splnenie podmienok, správca dane oslobodenie od dane alebo zníženie dane neposkytne.

Oslobodenie od dane

Podľa všeobecne záväzného nariadenia od dane sú oslobodené:

 1. fyzické osoby a právnické osoby, ktoré osobitne užívajú verejné priestranstvo za účelom
  1. propagácie aktivít podporujúcich ochranu životného prostredia,
  2. zachovania prírodných, kultúrnych a všeobecne spoločensky uznávaných morálnych hodnôt,
  3. podpory zdravia a iných humanitných a verejnoprospešných a charitatívnych cieľov,
  4. protidrogových kampaní
 2. fyzické osoby a právnické osoby, ktoré organizujú na verejnom priestranstve kultúrnu akciu alebo športovú akciu bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely,
 3. rozpočtové organizácie zriadené hlavným mestom alebo mestskými časťami,
 4. príspevkové organizácie zriadené hlavným mestom alebo mestskými časťami v prípade užívania verejného priestranstva pri všetkých činnostiach vykonávaných  pre potreby hlavného mesta alebo mestských časti,
 5. právnické osoby založené hlavným mestom v prípade užívania verejného priestranstva pri všetkých činnostiach súvisiacich so zabezpečovaním prevádzky mestskej hromadnej dopravy a pri organizovaní alebo vykonávaní činností, podujatí alebo akcií pre hlavné mesto alebo pre mestské časti,
 6. hlavné mesto a mestské časti, fyzické osoby a právnické osoby, ktoré osobitným spôsobom užívajú verejné priestranstvo pre potreby hlavného mesta alebo mestských častí,
 7. osobitné užívanie verejného priestranstva pre lešenia, na ktorých nie je umiestnená reklama pri oprave fasády budovy do 60 dní vrátane,
 8. osobitné užívanie verejného priestranstva pre stavby a plánované rekonštrukcie, opravy alebo údržbu (na ktoré bolo vydané stavebné povolenie) verejnej vodovodnej a verejnej kanalizačnej siete v súvislosti s plnením záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii, okrem neplánovaných opráv a údržby alebo odstránenia porúch s nebezpečenstvom všeobecného ohrozenia podľa osobitného predpisu,
 9. osobitné užívanie verejného priestranstva pre stavby kolektorov, ktoré budú do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu kolektora na základe zmluvy o bezodplatnom prevode a preberacieho protokolu odovzdané do vlastníctva hlavného mesta.

Zníženie dane

Správca dane môže znížiť daň

 1. najviac o 50 % na základe odôvodnenej žiadosti daňovníka z dôvodu rozkopávkových prác v rámci líniovej stavby v rozsahu minimálne 100 m2 dotknutej vozovky a priľahlých chodníkov k tejto vozovke, ak sa preukáže vykonanie prác naviac oproti tomu, čo bol povinný realizovať (napr. kryt vozovky alebo chodníka na celú šírku, výmena zábradlia alebo zvodidla, výmena dopravného značenia za nové, vybudovanie dažďových kanalizačných vpustov, výmena cestných a záhonových obrubníkov)
 2. najviac o 50 % ak daňovník predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
 3. najviac o 50% dane za osobitné užívanie verejného priestranstva pre stavby kolektorov, ktoré nebudú do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu kolektora na základe zmluvy o bezodplatnom prevode a preberacieho protokolu odovzdané do vlastníctva hlavného mesta.

Kontakt

Správkyne dane za užívanie verejného priestranstva

Telefonický kontakt: 
+421 259 356 111
+421 259 356 954
Bc. Vladimíra Ráczová, mail: [email protected] a mail: [email protected], tel. č.: +421 2 59 356 974 - vedúca referátu ostatných miestnych daní, poplatkov a licencií
Akcie, Rozkopávky mestskej časti BA II, BA III, vyhradené parkovisko, vonkajšie sedenia a ostatné
Mgr. Ivona Rajtóková, tel. č.: +421 2 59 356 916
[email protected]

Lešenia, zariadenia staveniska, rozkopávky mestskej časti BA I, BA IV a BA V, povolenia Okresných úradov, ambulantný predaj a ostatné

Ing. Anna Négliová, tel. č.: +421 2 59 356 982
[email protected]


Adresa

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
Blagoevova ulica č. 9
P.O.BOX 76
850 05 Bratislava 55


Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00Podateľňa

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 
Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00 
Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00 
Piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00 

Pokladňa

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30 
Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30 
Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30 
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30 
Piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:30


Číslo účtu

Daň za užívanie verejného priestranstva
SK07 7500 0000 0000 2533 8163


Tlačivá k daniam

Všeobecne záväzné nariadenie 15/2012

Všeobecne záväzné nariadenie 03/2020

Všeobecne záväzné nariadenie 11/2020