Dane a poplatky

Bratislavská samospráva spravuje na základe štatútu hlavného mesta:


Mestské časti spravujú dane:

 • daň za psa
 • daň za užívanie verejného priestranstva, ktoré je v správe mestskej časti (komunikácie III. a IV. triedy)
 • daň za predajné automaty
 • daň za nevýherné hracie prístroje
 • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Čísla účtov

Názov účtu IBANúčel platby
Daň za užívanie verejného priestranstva  SK07 7500 0000 0000 2533 8163 úhrada dane za užívanie verejného priestranstva
Daň z nehnuteľnosti

SK75 0900 0000 0053 5353 5353

SK31 7500 0000 0000 2574 7653

úhrada dane z nehnuteľnosti
Daň z ubytovacej kapacity SK91 7500 0000 0000 2592 6993 úhrada za daň z ubytovacej kapacity
Poplatok za odpad SK36 7500 0000 0000 2592 7013 úhrada poplatku za odpad

Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií

Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií zabezpečuje:

 • správu miestnych daní a miestneho poplatku ako správca dane, ktorým je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), a to dane z nehnuteľností, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“),
 • evidenciu a registráciu daňových subjektov na základe oznamovacej povinnosti daňovníkov, overuje podklady pre správne a úplné zistenie miestnej dane,
 • daňové konanie a vyrubovacie konanie, vydáva rozhodnutia na zaplatenie dane na jednotlivé dane a poplatky, vykonáva odvolacie konanie o riadnych opravných prostriedkoch a konanie o mimoriadnych opravných prostriedkoch,
 • evidenciu daní vrátane vysporiadania daňových nedoplatkov, vykonáva zabezpečenie pohľadávok záložným právom, vykonáva miestne zisťovanie a daňovú kontrolu, kontroluje včasnosť plnenia daňovej povinnosti, zasiela výzvy na zaplatenie dane, pripravuje podklady pre exekučné konanie, vykonáva alebo zabezpečuje vymáhanie daňových nedoplatkov,
 • vedenie operatívnej evidencie a rozúčtovanie miestnych daní podľa jednotlivých druhov dane,
 • vedenie registratúry a archívu dokladov miestnych daní a miestneho poplatku,
 • spracovávanie a predkladanie štatistických hlásení o miestnych daniach,
 • spracovávanie a predkladanie návrhov všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta o miestnych daniach, pri plnení úloh spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi magistrátu,
 • metodické usmerňovanie zamestnancov prvého kontaktu.

Pracovisko

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií
Blagoevova ulica č. 9
P.O.BOX 76 850 05 Bratislava 55
(Adresa, na ktorú môžu fyzické a právnické osoby zasielať daňové priznania poštou.)

Úradné a návštevné hodiny


Kontakt na správcu dane

+421 259 356 954, [email protected]