Dopravné projekty

Jednou zo základných priorít mesta (doprava je najviac vnímaná obyvateľmi mesta) je riešenie dopravy na území Bratislavy. Pri neustále narastajúcom objeme IAD na komunikačnej sieti, MHD denno-denne zápasí s čoraz neprekonateľnejšími prekážkami pri napĺňaní jej základných atribútov, ktorými sú predovšetkým bezpečnosť, presnosť, pravidelnosť a spoľahlivosť. V nadväznosti na koncepčné dokumenty hlavné mesto pripravuje dopravné projekty pre zabezpečenie trvalo udržateľnej mobility obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta.

Modernizácia električkových tratí – Karloveská radiála, projektová dokumentácia

Názov a sídlo prijímateľa: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Miesto realizácie projektu: Bratislava

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: maximálne do výšky 452 029,76 EUR

Opis projektu: Cieľom projektu bola príprava projektovej dokumentácie pre budúcu stavbu – modernizáciu električkovej trate – Karloveskej radiály.

Cieľom modernizácie je nahradenie zastaraných a opotrebovaných konštrukcií električkovej trate za nové a progresívne prvky. Ide hlavne o úplnú výmenu koľajového zvršku a spodku spolu s odvodnením. Realizáciou projektu dôjde k vybudovaniu nových nástupísk zastávok väčšinou v ich pôvodných polohách. Obratisko Karlova Ves bude zapojené obojsmerne, vjazd električiek do obratiska bude umožnený aj zo smeru Dúbravka, čo prispeje k uľahčeniu riešenia náhradnej dopravy počas odstávky električkovej premávky. Jednou zo súčastí modernizácie je vybudovanie nového trakčného vedenia. V úseku trate od obratiska v Karlovej Vsi po koniec úseku sa upúšťa od systému prevesov a budú zrealizované nové trakčné stožiare s výložníkmi v telese električkovej trate v medzikoľajovom priestore. Cestná dopravná signalizácia bude doplnená na vybraných existujúcich kríženiach trate s cestnými komunikáciami. Tam, kde bude zriadená, bude fungovať v dynamickom riadení s absolútnou preferenciou električiek. Pre preferenciu električiek bude uplatnená koncepcia rádiovej komunikácie podľa štandardu TETRA, ktorá funguje vo viacerých križovatkách vybavených preferenciou MHD. Vo vytypovaných lokalitách taktiež budú osadené dohľadové kamery pre monitorovanie a riadenie dopravy.

V celom modernizovanom úseku električkovej trate budú existujúce konštrukcie koľajového zvršku a spodku odstránené a nahradené ako novými konštrukciami zvyšujúcimi komfort jazdy súprav a cestujúcich, tak aj zabezpečujúcimi minimalizáciu negatívnych vplyvov električkovej prevádzky (hluk a vibrácie) na okolitú urbanizovanú zónu. Snahou bude aj zabezpečiť zvýšenie estetického vzhľadu samotnej električkovej trate (vegetačným krytom trate). Pre odbúranie vzniku nepríjemných zvukov pri prejazde električiek smerovými oblúkmi malých polomerov budú zabudované zariadenia na mazanie koľajníc. Oblasti, kde to priestorové podmienky budú umožňovať, medzi traťou a súbežnými komunikáciami budú opatrené vegetačným krytom a nízkou kríkovou výsadbou v zmysle schválenej stratégie adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy, schválenej uznesením MsZ Bratislava č. 1659/2014.

Neoddeliteľnou súčasťou modernizácie predmetnej električkovej trate bude zmodernizovanie objektov nástupíšť, ktorých bude 24. Nástupištia zastávok budú vybavené osvetlenými prístreškami pre cestujúcich s dostatočnou kapacitou pre daný uzol, automatmi na výdaj cestovných lístkov, ako aj elektronickým informačným systémom. Prístup na ne bude bezbariérový. Vybrané, dopravne významné prestupové uzly medzi jednotlivými druhmi dopravy (BUS-električka) budú riešené ako integrované združené zastávky, čím bude zabezpečená minimalizácia kolízneho prestupu, pri ktorom prestupujúci využívajú priechody cez súbežné cestné komunikácie - jedná sa o zastávky Molecova a Damborského. Modernizáciou budú dotknuté aj existujúce podchody na riešenej trati. Z dôvodu technickej zastaranosti budú zrekonštruované do podoby plniace požiadavky pre modernizovanú električkovú trať. Priechody pre peších cez električkovú trať mimo svetelne riadených križovatiek budú opatrené výstražnou signalizáciou. Prioritne budú zriaďované pre prístup cestujúcich na každú električkovú zastávku.

Miesta kríženia električkovej trate s cyklotrasami budú riešené ako prejazdy pre cyklistov spolu s priechodmi pre chodcov. Doplnené budú výstražnými prvkami upozorňujúcimi na električkovú premávku. Vzhľadom na predpokladané stavebné úpravy v oblasti integrovaných zastávok budú realizované stavebné úpravy na priľahlých cestných komunikáciách a upravené dopravné značenie.

Konkurencieschopnosť električkovej dopravy s individuálnou automobilovou dopravou súvisí okrem dopravnej infraštruktúry aj so stavom mobilných prostriedkov, t. j. električiek. Nasadenie nových moderných električiek je však podmienené aj dobrým stavom koľajovej infraštruktúry.

Cestovná rýchlosť je priamo ovplyvnená traťovou rýchlosťou (a jej obmedzeniami, medzi ktoré patrí aj vysoký počet nezabezpečených priecestí) a skutočnosťou, že nie je využívaná preferencia jazdy električiek na svetelne riadených križovatkách. Zvýšenie cestovnej rýchlosti je možné dosiahnuť aj skrátením pobytu električiek na zastávkach, k čomu je však nutné upraviť nástupištia na zastávkach a nasadiť nízkopodlažné električky. Zvýšenie priemernej cestovnej rýchlosti úzko súvisí aj s ďalším problémom, ktorým je nízka technická a technologická úroveň zariadení koľajovej infraštruktúry. Predpokladaná časová úspora po modernizácii trate je cca. 3 minúty cestovného času.

Hlavné zmeny:

• opačne otočené nástupištia zastávky PKO (čelom k sebe)
• zrušený prejazd "pri Machnáči"
• výťahy na zastávke Botanická záhrada
• ochranné ostrovčeky a výstražná signalizácia na priechode cez trať s napojením na Svrčiu ul.
• prestupný uzol Molecova riešený pridruženými nástupiskami pre autobusy a trolejbusy → budú stáť vedľa električiek, čím sa zruší nutnosť prechádzania cez križovatku
• zrušený prejazd "pri kostolíku" → z dôvodu realizácie odstavnej koľaje, náhradou bude povolené otáčanie pred zastávkou Segnerova v smere z Karlovej Vsi, od mesta bude možné otáčanie za zastávkou Segnerova
• zrušená zastávka Jurigovo námestie, posunutie zastávky Segnerova smerom do mesta
• zrušená križovatka Segnerova, z ulice Segnerova a Nábělkova bude povolené iba pravé odbočenie, otáčanie umožnené na novovybudovaných prejazdoch v blízkosti zastávky Segnerova
• rozšírená zastávka Segnerova (dnes najužšie nástupiská v meste), doplnené priechody pre peších aj v hornej časti zastávky
• zastávka MiÚ Karlova Ves bude upravená (na základe požiadavky MČ) → nástupisko v smere do mesta sa posunie pred priechod pre peších
• zrušený prejazd "pri kostole" v Karlovej Vsi
• v zastávke Borská zmodernizovaný podchod a priechod pre peších bližšie k zastávke
• obojsmerné obratisko pre električky Karlova Ves s možnosťou prestupu cestujúcich na autobus náhradnej dopravy - z jednej strany nástupiska bude stáť električka a z druhej autobus
• integrovaná zastávka Damborského, kde budú zastavovať električky aj autobusy, modernizovaný podchod s nástupiskami oproti sebe, z druhej strany nástupísk budú úrovňové priechody pre peších
• trať s vegetačným krytom (minimalizácia hlučnosti a vibrácií) od tunela po obratisko Karlova Ves a od križovatky s Harmincovou až po koniec modernizovaného úseku, v ostatnom úseku prijaté opatrenia na minimalizáciu hluku a vibrácií

Projekt modernizácie bol pripravovaný spoločnosťou REMING CONSULT, a.s., v spolupráci s odbornými útvarmi magistrátu hlavného mesta, zástupcami mestských častí, dopravného podniku, polície a odbornej verejnosti.
Pri realizácii projektu sa predpokladá spolufinancovanie z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán OPII: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk