Dostupné bývanie

Podľa posledného sčítania ľudí bez domova na území mesta Bratislavy sa v Bratislave nachádza 2 064 ľudí bez domova, z toho 1 780 dospelých a 284 detí. Až 49% z týchto ľudí pritom v sčítaní uviedlo dlhodobé zdravotné problémy. Podľa údajov neziskových organizácií však môže byť tento počet reálne až dvojnásobný. S cieľom pomôcť tejto zraniteľnej skupine ľudí pripravila Bratislava ako jedna z prvých samospráv na Slovensku pilotný projekt dostupného bývania so sociálnou podporou založený na princípoch “housing first” (bývanie ako prvé). Pilotný projekt otestuje prístup housing first úspešný v zahraničí a v prípade úspechu môže byť základom pre riešenie sociálneho bývania v Bratislave.


Prístup “housing first”

Housing first je prístupom, ktorý ukazuje najlepšie výsledky v riešení bezdomovectva s úspešnosťou nad deväťdesiat percent, ktorý úspešne pilotovalo napríklad Brno. Vo Fínsku je housing first základom národnej politiky voči bezdomovectvu. Fínsko je tiež jedinou krajinou na svete, kde sa počet ľudí bez domova dlhodobo znižuje. Mesto Bratislava má schválený strategický dokument Koncepcia pomoci ľuďom bez domova na roky 2018 - 2023 z roku 2018. Medzi hlavné nástroje na riešenie situácie ľudí bez domova tento dokument uvádza prístup housing first a odporúča jeho implementáciu.

Prečo je pomoc vo forme dostupného bývania dôležitá?

Bývanie je základná existenčná potreba. Dlhodobý pobyt bez domova ohrozuje fyzické a duševné zdravie ľudí bez domova. Ohrozená je aj ich bezpečnosť a ľudské práva vyplývajúce z domácej a medzinárodnej legislatívy.


Rodiny, jednotlivci so zdravotným znevýhodnením a seniori bez domova v rámci projektu uspokoja primárne potrebu bývania, čo spolu so sociálnou podporou vedie k zlepšeniu ich sociálnej situácie a ukončeniu bezdomovectva. Poskytnutie bývania najohrozenejším skupinám je tiež ekonomicky výhodnejšie, ako riešenie následkov bezdomovectva (napríklad liečba zdravotných komplikácií vyplývajúcich z pobytu bez domova, prevádzkovanie nocľahární a ďalšie). Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že po získaní dostupného bývania sa zásadne zlepšil ich zdravotný stav a u rodín s deťmi sa zlepšila dochádzka detí do škôl.


Komu a ako pomôžeme? 

Prostredníctvom projektu chceme pomôcť seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením bez domova a rodinám ubytovaným v jednom z ubytovacích zariadení mesta. Ubytovanie rodín v bytovej núdzi v mestských ubytovniach totiž nie je možné považovať za riešenie ich bytovej situácie a podmienky pre výchovu a rozvoj detí v rodinách sú tu z mnohých dôvodov často neuspokojivé.

V prvej fáze pomôžeme 6 jednotlivcom a 3 rodinám s deťmi, ktorí sa dlhodobo zdržujú v Bratislave. Za týmto účelom sme vyčlenili 9 bytov určených na projekt dostupného bývania. Ide o časť zo skupiny 22 bytov, ktoré boli v nevhodnom stave na prenajímanie a teda nevyužité. Tieto byty sme zrekonštruovali a 9 z nich vyčlenili na projekt dostupného bývania. 

Súčasťou projektu dostupného bývania je aj trvalá sociálna podpora (prostredníctvom pravidelných návštev) a orientácia na klienta a jeho potreby s dôrazom na udržanie bývania. Pri poskytovaní sociálnej podpory bude mesto spolupracovať s organizáciami, ktoré majú v tejto oblasti dlhodobé skúsenosti.

Aké sú podmienky na prideľovanie bytov v projekte? 

Podmienky stanovuje Štatút projektu dostupného bývania schválený Mestským zastupiteľstvom a sú nastavené tak, aby bývanie mohli získať tí najohrozenejší ľudia Bratislavy, ktorí boli doteraz vylúčení a zároveň bola zabezpečená sociálna podpora a dodržiavanie podmienok nájomnej zmluvy.

Na začiatku procesu je sociálne šetrenie spolupracujúcich odborníkov, prostredníctvom ktorého zistíme potrebnosť sociálnej podpory a jej intenzity. Zároveň zmapujeme možnosti žiadateľa pre udržanie si bývania. Žiadateľov bude následne posudzovať odborná komisia ako aj Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania mestského zastupiteľstva. Nájomca nakoniec uzatvorí bežnú nájomnú zmluvu na 2 roky s možnosťou predĺženia (v prípade dodržiavania podmienok nájomnej zmluvy). Mesto so spolupracujúcimi organizáciami bude kontrolovať dodržiavanie splatnosti nájomného, platných podmienok zmluvy a spolunažívania a projekt pravidelne vyhodnocovať.