Európska Investičná banka

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, ako signatár Európskej iniciatívy Dohovor starostov a primátorov, plánuje v rámci napĺňania záväzku k zníženiu emisií CO2 do roku 2020, rekonštrukciu svojich budov a sústavy verejného osvetlenia.

V súčasnosti hlavné mesto zaslalo žiadosť na Európsku investičnú banku o prefinancovanie technickej asistencie Implementácie Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade odsúhlasenia finančných prostriedkov budú realizované aktivity týkajúce sa zníženia tvorby emisií, zvýšenia energetickej efektívnosti a zníženia výdavkov v oblasti budov a verejného osvetlenia.

Na prefinancovanie technickej asistencie pre opatrenia AP z finančného nástroja ELENA bol spracovaný projekt „Program energetickej efektívnosti budov a zariadení Bratislavy“ a so žiadosťou bol zaslaný Európskej investičnej banke (EIB) dňa 3.10.2014.
Požadovaná technická asistencia by mala mestu umožniť kvalifikovanú prípravu všetkých výstupov potrebných na zabezpečenie investičného programu prostredníctvom posilnenia vlastných odborných kapacít, ako aj sprostredkovania kvalitnej externej expertízy pre pokrytie oblastí auditov, energetických štúdií, podkladov pre projektovú dokumentáciu a proces verejného obstarávania v cieľových oblastiach budov a verejného osvetlenia.

Celková výška financovania technickej asistencie je 1 507 200 EUR s DPH, z čoho EIB prefinancuje technickú asistenciu vo výške 1 356 480 EUR a mesto použije vlastné zdroje vo výške 10% t.j. 150 720 EUR, tieto prostriedky sú navrhnuté v rozpočte na roky 2015, 2016, a 2017.

Investičná časť Implementácie Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy je stanovená v predpokladanej výške 66,1 mil EUR z toho pre budovy je predpoklad vo výške 35,00 mil. EUR a pre verejné osvetlenie 31,1 mil. EUR.

Dohovor primátorov a starostov

Dohovor primátorov a starostov je hlavné európske hnutie združujúce mestá a regióny, ktoré sa dobrovoľne zaviazali zvýšiť na svojom území energetickú účinnosť a využitie obnoviteľných zdrojov energie. Signatári Dohovoru sa zaväzujú splniť a prekročiť cieľ Európskej Únie znížiť emisie CO2 o 20 % do roku 2020.

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy je ucelený krátko a strednodobý strategický dokument, ktorý definuje aktivity mesta zamerané na znižovanie emisií CO2. Spracovaný bol v nadväznosti na sprístupnenie mesta k celoeurópskej iniciatíve Dohovor primátorov a starostov.