Grantový program ARS BRATISLAVENSIS - zrušený

Grantový program na podporu kultúry Ars Bratislavensis sa orientoval na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v Slovenskej republike a v zahraničí. Vznikol na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 200/2003 zo dňa 16.10.2003.

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 21.11.2019 uznesením č. 336/2019 schválilo založenie Nadácie mesta Bratislavy, ktorá bude od roku 2020 realizovať grantové programy na podporu kultúry a komunít nahrádzajúce Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy na podporu kultúry Ars Bratislavensis.

Z tohto dôvodu, Rozhodnutím č. 16/2019 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou 1. januára 2020 sa Štatút Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na podporu kultúry Ars Bratislavensis zo dňa 29.12.2017 v znení neskorších dodatkov a Komisia grantového programu na podporu kultúry Ars Bratislavensis zriadená rozhodnutím č. 4/2019 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy RUŠÍ.

Informácie budeme aktualizovať priebežne. Viac na podstránke Nadácia mesta Bratislavy.

Tajomníčka komisie

Mgr. Veronika Húdeková

Telefón: +421 259 356 132

E-mail: 

oficiálny: [email protected]
[email protected]