Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v Bratislave

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave je v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 355/2019 zo dňa 12.12.2019 inovatívnym nástupcom systému podpory projektov realizovaných prostredníctvom Grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity, Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste Bratislave a priamej podpory športových podujatí z rozpočtu mesta.

Grantový program funguje v štruktúre 4 podprogramov:

  1. Podprogram 1: Grantový program na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou (projekty s podporou do 3320 eur)
  2. Podprogram 2: Grantový program na podporu športových a vzdelávacích podujatí (projekty s podporou nad 3320 eur do 10000 eur)
  3. Podprogram 3: Grantový program na podporu výkonnostného a vrcholového športu detí a mládeže (výzva pre rok 2021 ešte nie je zverejnená)
  4. Podprogram 4: Grantový program na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave (projekty s podporou od 10 000 eur do 150 000 eur).

Grantový program má svoje pravidlá ukotvené v samostatných štatútoch príslušných grantových podprogramov. Štatúty obsahovo vypovedajú o cieľoch podpory, oprávnených aktivitách i položkách podpory, oprávnených žiadateľoch, kritériách hodnotenia žiadostí a ďalších dôležitých skutočnostiach nastaveného systému podpory.

Od 1.1.2020 zaviedlo hlavné mesto SR Bratislava elektronický systém podávania žiadostí o grant.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých podprogramoch grantového programu a o vyhlasovaných výzvach k podávaniu žiadostí o udelenie grantu získate prekliknutím sa na názve vybraného podprogramu.
Na stránku elektronického systému podávania žiadostí sa dostanete tu, prípadne preklikom z odkazu umiestnenom pri vybranom grantovom podprograme.

Logo Bratislavy