Granty


Bratislava podporí popredné kultúrne podujatia aj v roku 2022

Mestské zastupiteľstvo schválilo 31.3. 2022 výsledky v grantovom programe Strategická podpora kultúrnych podujatí, ktorý je určený pre etablované podujatia so stabilným fungovaním najmenej 3 roky a trvaním aspoň 2 dni, s výrazným vzťahom k Bratislave, ktoré rozvíjajú originálne umelecké trendy, oživujú mestské verejné priestory, pričom sú dostupné pre širokú bratislavskú verejnosť.

Alokácia vo výške 300 tis. Eur bola prerozdelená medzi 10 podujatí, ktoré sa viditeľne podieľajú na kultúrnom živote Bratislavy a dotvárajú jeho kultúrnu a umeleckú identitu: hudobné festivaly Konvergencie, Viva Musica! a NEXT, festival tanca Bratislava v pohybe, knižný festival BRaK, filmový festival Jeden Svet, divadelný festival Drama Queer, festival dizajnu Bratislava Design Week a multižánrové podujatia Biela noc a [fjúžn].

Grantový program bol vyhlásený 21.12.2021, hodnotiaci proces sa skladal z dvoch kôl prebiehajúcich vo februári. Maximálna suma podpory pre 1 žiadosť bola stanovená na 30 alebo 50 tis. Eur, v závislosti od celkového rozpočtu podujatia.

V prvom kole grantová komisia, časť zastúpená z radov odbornej verejnosti, posúdila spolu 23 žiadostí podľa vopred stanovených kritérií vo výzve: filozofia projektu a myšlienková prepracovanosť, schopnosť realizácie projektu a finančná stránka. 12 najvyššie hodnotených projektov postúpilo do druhého, verejného kola hodnotenia, kde hodnotila celá komisia s kritériami: prínos projektu pre mesto, kvalita prezentácie a verejnej obhajoby, ohlas podujatia, pričom aj tento rok sa zohľadnili COVID opatrenia. Grantová komisia odporučila schváliť dotácie pre 10 projektov na základe bodov z oboch kôl. Navrhnuté sumy boli pridelené podľa bodového poradia, proporcionálne medzi požadovanou a navrhovanou sumou podpory. Mestské zastupiteľstvo sa s návrhom stotožnilo a schválilo dotácie.

Mesto Bratislava tak aj v roku 2022 pokračuje v systematickej podpore nezriaďovaných subjektov a prispieva tak k stabilizácii kultúrnej ponuky mesta spolu s ďalšími inštitucionálnymi nástrojmi prostredníctvom Nadácie mesta Bratislavy a BKIS.


Poskytovanie dotácií a návratných finančných výpomocí sa riadi Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

V roku 2019 hlavné mesto Slovenskej republiky prostredníctvom grantového programu na podporu kultúry Ars Bratislavensis podporilo 122 projektov v celkovej sume 300.tisíc Eur, čím boli vyčlenené finančné prostriedky pre účely grantového programu Ars Bratislavensis na návrh grantovej komisie v plnej výške prerozdelené.
V roku 2018 bolo podporených 320 projektov v celkovej sume 330 tisíc Eur.

Rozhodnutím č. 16/2019 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 1. januára 2020 sa Štatút Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na podporu kultúry Ars Bratislavensis zo dňa 29.12.2017 v znení neskorších dodatkov a Komisia grantového programu na podporu kultúry Ars Bratislavensis zriadená rozhodnutím č. 4/2019 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy RUŠÍ. Od roku 2020 ho nahradí Nadácia mesta Bratislavy, schválená Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy dňa 21.11.2019 uznesením č. 336/2019. Prvé výzvy Nadácie mesta Bratislavy by mali byť zverejnené do konca februára 2020.

Žiadosť o finančný príspevok na zníženie dopadov pandémie COVID-19 (vyzvanie č. V-NFP302020BRM7)

*žiadosť je určená subjektom v rámci mestskej funkčnej oblasti Bratislava