Historické parky a záhrady

Za historický park alebo záhradu považujeme objekt, ktorý bol vytvorený v minulosti podľa zásad architektonického slohu, tej ktorej doby a má teda veľkú historickú a kultúrnu hodnotu. Je to kultúrne dedičstvo, ktoré je potrebné chrániť, kultivovať a dnes najmä rekonštruovať a udržiavať.
Na Slovensku sú  pomerne bohato zastúpené a tvoria buď samostatné objekty alebo spolu s  architektúrou objektov (kaštiele, zámky, hrady, kláštory) vytvárajú jedinečné súbory architektúry a prírodného prostredia. Súčasný stav kultúrnych pamiatok na Slovensku je evidovaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok, ktorý nadviazal na súpis pamiatok na Slovensku, ktorý registroval vyše 25 000 nehnuteľných a vyše 40 000 hnuteľných pamiatok.
Historický vývin záhradného umenia a architektúry bol vždy dokladom poznatkov, uvažovania, ale aj cítenia jeho tvorcov a odráža v sebe spoločenské podmienky, v ktorých sa vyvíjal. Mnohými zmenami prešla aj zeleň Bratislavy, ktorá je organickou súčasťou mesta. Záhrady a parky Bratislavy sú cenným živým dokladom vývoja mesta v nejednom prípade. Svojim významom a vysokými umeleckými, architektonickými a ďalšími hodnotami prekročili nielen hranice mesta a krajiny, ale preslávili Bratislavu až za hranicami. Aj preto by mala byť ich ochrana a obnova prvoradým záujmom všetkých, ktorých sa táto problematika bezprostredne dotýka, ale potrebný je aj záujem širokej verejnosti.