Hlavná architektka

Hlavná architektka je súčasťou procesu usmerňovania investičnej činnosti, kde sa pri vydávaní stanovísk mesta sústredí na posúdenie architektonického riešenia investičných zámerov, ich začlenenia do územia, vytvárania verejných priestorov, aktívneho parteru, zelene i posúdenia environmentálnej udržateľnosti navrhovaných zámerov. Vstupuje takisto do tvorby celomestských a zonálnych územnoplánovacích dokumentov a podkladov.

Zabezpečuje:
  • odborné špecializované činnosti strategického a koncepčného charakteru a ďalšie činnosti podľa pokynu primátora,
  • obstaranie územnoplánovacích podkladov
  • organizovanie spracovania územného plánu Bratislavy a jeho aktualizáciu
  • koordináciu územnoplánovacej činnosti na území Bratislavy
  • vypracovanie záväzných stanovísk Bratislavy k investičnej činnosti. 

Hlavná architektka

Ing. arch. Ingrid Konrad

Telefón: +421 259 356 411

E-mail: [email protected]

Adresa:

Hlavná architektka
Uršulínska 6
814 99 Bratislava
Oznam: