Informácie o stave životného prostredia


VODA


ODPADY

Informácie o zberných miestach odpadu:

https://bratislava.sk/sk/zberne-miesta-odpadu

 

Zoznam oprávnených osôb, ktoré majú uzatvorenú zmluvu s hlavným mestom:

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/zoznam_opravnenych_osob-2.pdf

 

Informácia ako správne triediť odpad:

https://bratislava.sk/sk/triedeny-odpad

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/NP_Alchymia_odpadu_BRATISLAVA_final-1.pdf

 

Informácie a tlačivá na kompostovanie odpadov:

https://bratislava.sk/sk/biologicky-rozlozitelny-odpad-zo-zahrad-v-individualnej-bytovej-vystavbe 

https://bratislava.sk/sk/komunitne-kompostovanie

Technologická odstávka v ZEVO (Zariadenie na energetické využívanie odpadu) - Mestská spaľovňa, prevádzkovateľ OLO, a.s.:

OVZDUŠIE

Informácia o stave ovzdušia pre celú SR, ktoré je zverejnené na webovej stránke SHMÚ:

http://www.shmu.sk/sk/?page=991

 

Varovný systém kvality ovzdušia:

http://www.shmu.sk/sk/?page=2264

Informácie o poľných horákoch:

https://www.youtube.com/watch?v=6c60cmtGJNM

V prípade otázok je pre verejnosť 24 hodín denne pripravená infolinka na čísle 02/4055 8929

 

Monitoring sucha:

http://www.shmu.sk/sk/?page=2161

http://www.shmu.sk/sk/?page=2161&dt=1589061600&type=SPI

 

Výstrahy na zvýšenú veternosť:

http://www.shmu.sk/sk/?page=987

Plánované činnosti v rafinérii Slovnaft

https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/   
Vysvetlivky:

plameň – zvýšená činnosť poľných horákov

ucho – zvýšená hlučnosť

nos – zvýšenie zápachu


Aplikácia Sused Slovnaft

Slovnaft spúšťa novú aplikáciu Sused Slovnaft, rozširuje tak nástroje pre komunikáciu s verejnosťou
• aplikácia obsahuje informácie o plánovaných činnostiach v rafinérii, podrobný kalendár aj výsledky meraní kvality a čistoty ovzdušia
• aplikácia je bezplatná a prístupná v App Store a Google play pre iOS aj Android
• aktivita je v súlade so štyrmi prioritami novej stratégie Skupiny MOL „Shape Tomorrow“ 2030+

Viac informácií nájdete TU.


ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE

Enviroportál – informačný portál o životnom prostredí:

https://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/environmentalne-zataze

 

Enviroportál – informačný systém environmentálnych záťaží:

https://envirozataze.enviroportal.sk/Informacny-system

 

Webové sídlo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

https://www.minzp.sk/

Slovenská agentúra životného prostredia:

https://www.sazp.sk/


SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V SR

V roku 2018:

https://www.enviro.sk/download/enviro/sprava-o-stave-zp2018.pdf

V roku 2018 a staršie:

https://www.enviroportal.sk/spravy/kat21

https://www.minzp.sk/stav-zp/

 

Environmentálna kriminalita -  Ministerstvo vnútra SR

https://www.minv.sk/?urad-justicnej-a-kriminalnej-policie-prezidia-policajneho-zboru

Legislatíva a usmernenia ku ochrane prírody

Štátna ochrana prírody SR – regionálne centrum ochrany prírody Bratislava

http://www.sopsr.sk/web/?cl=11202


Zverejňovanie informácií ohľadom správnych konaní vo veci výrubu – na základe §7 zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí

Mestská časť  ako príslušný orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a §69, §82, ods. 3, §47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení platných predpisov, v spojení so zákonom SNR č. 377/1990 Zb. a na základe Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov a čl. 69 bod 2 písm. a) je delegovaná táto pôsobnosť na mestské časti:

MČ Petržalka - https://www.petrzalka.sk/elektronicka-uradna-tabula/?hladat=v%C3%BDrub

MČ Jarovce - http://www.jarovce.sk/?page=news

MČ Rusovce - https://www.bratislava-rusovce.sk/uradna-tabula2017-09-19-14-43-37?kategoria=3

MČ Čunovo - http://www.cunovo.eu/category/aktualne-informacie/uradna-tabula/

MČ Staré Mesto - https://www.staremesto.sk/sk/content/vyruby-drevin

MČ Karlova Ves - https://www.karlovaves.sk/rozne/uradna-tabula/?category=15

MČ Dúbravka - https://www.dubravka.sk/sk/Miestny-urad/Elektronicka-uradna-tabula-oznamy/Uradna-tabula-Zivotne-prostredie.html

MČ Lamač - https://www.lamac.sk/elektronicka-uradna-tabula.phtml?id3=112717

MČ Devín - https://www.devin.sk/vyrub-drevin.html

MČ Devínska Nová Ves - https://www.devinskanovaves.sk/advertisement/index/512

MČ Záhorská Bystrica - https://zahorskabystrica.sk/samosprava/uradna-tabula/

MČ Ružinov - https://www.ruzinov.sk/sk/uradna-tabula/index/tag:zivotne-prostredie

MČ Vrakuňa - https://www.vrakuna.sk/tag/vyrub/

MČ Podunajské Biskupice - https://www.biskupice.sk/miestny-urad/sluzby-mc/zivotne-prostredie/oznamy/oznamenie-o-zacati-sprav-konania-o-vydani-suhlasu-na-vyrub-drevin-28sk.html

MČ Nové Mesto – https://www.banm.sk/uradna-tabula/?ID=2924&nazov=&art_oddelenie=4&art_druh=27&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5

MČ Rača - https://www.raca.sk/uradna-tabula/?type=1

MČ Vajnory - https://www.vajnory.sk/board