Integrovaný regionálny operačný program

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP), je programový dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Viac informácií nájdete po kliknutí na logo IROP --->

Stratégia IROP spočíva v kombinácii a synergickom prepojení vhodne zvolených intervencií regionálneho a miestneho charakteru a intervencií národného charakteru ako prostriedku posilnenia kvality života a regionálnej konkurencieschopnosti, s dopadom na vyvážený územný rozvoj.

Vnútorná stratégia IROP vychádza z konceptu rozvoja regionálnej konkurencieschopnosti, kľúčových výziev a príležitostí komplementárnou podporou štyroch faktorov konkurencieschopnosti regiónov SR zahrnutých v IROP: infraštruktúra, dostupné a efektívne verejné služby, podpora podnikania a tvorby pracovných miest, miestne komunity na vidieku a v mestách. Rozsah potreby a súčasne potrebných intervencií identifikuje dokument Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS), ktorý je zároveň implementačným nástrojom IROP.

Celková alokácia IROP pre územie celého Slovenska za zdroje EÚ (ERDF) predstavuje 1,75 mil. EUR. Z toho alokácia pre viac vyspelý región (Bratislavský kraj) je vo výške 86,67 mil. EUR (zdroj ERDF) plus 86,33 mil. EUR (zdroj Štátny rozpočet SR). Spolu teda budú podporené projekty na území Bratislavského kraja vo výške 173,00 mil. EUR.