Invázne dreviny

Nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o mestskú zeleň je aj odstraňovanie inváznych druhov. Keďže táto zákonná povinnosť bola dlhodobo zanedbávaná, odstránenie invázneho druhu dnes už často znamená výrub viacročného vzrastlého stromu, na ktorý si obyvateľky a obyvatelia zvykli. V skutočnosti sú ale tieto druhy mimoriadne škodlivé. Vďaka svojmu extrémne rýchlemu rastu priestorovo utláčajú okolitú vegetáciu a žiaduce druhy mestskej zelene. V centre mesta devastujú fasády budov, kde sú schopné sa bez akýchkoľvek problémov uchytiť v medzerách betónu a začať tam rásť. 

Dve najznámejšie invázne dreviny v našom meste - pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) a javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) sú pre svoju toxicitu škodlivé nielen pre naše pôvodné druhy drevín a ich biotopy, ale aj pre človeka a živočíchy. Pajaseň žliazkatý pochádza z Číny a do Európy sa dostal v 18. storočí. Je jedným z najrozšírenejších invazívnych ázijských druhov na Slovensku a tiež v Európe. Pôvodne bol pajaseň parková drevina, ktorá v súčasnosti expanduje do voľnej krajiny teplých oblastí, akou je aj južné Slovensko. 

Bratislava je podľa zákona č. 150/2019 Z. z. o inváznych drevinách povinná starať sa o pozemok na území hlavného mesta tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinná ich odstraňovať. Preto sa budeme snažiť pristupovať k eliminácii inváznych drevín zodpovedne.

Viac vám k tejto téme povie vo videu splnomocnenec pre zeleň a životné prostredie, Andrej Kovarik.