KapaCITY - newcomers of Bratislava


Dôležité informácie pre cudzincov žijúcich v meste Bratislava

V rámci „projektu KapaCITY“, do ktorého bolo mesto Bratislava zapojené ako partner, Vám prinášame informačnú brožúru „Welcome package“. Brožúra obsahuje užitočné informácie pre tých, ktorí sa do Bratislavy prisťahovali, ktorí tu chcú začať podnikať a žiť. Nájdete v nej dôležité kontakty a informácie ohľadom, zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci, postup v rámci riešenia školskej dochádzky pre Vaše deti a v neposlednom rade odkazy na organizácie a stránky venujúce sa kultúrnym či športovým podujatiam v meste. Informačná brožúra obsahuje najdôležitejšie telefónne čísla a webové stránky, ktoré cudzincovi uľahčia začiatok života v Bratislave.

Important information for newcomers of Bratislava

As part of the "KapaCITY project", in which the city of Bratislava was involved as a partner, we bring you an information brochure "Welcome package" Bruochure contains useful information for those who moved to Bratislava, who want to start a business and live there. You will find there important contacts and information about health care and social services, the procedure within the solution of school attendance for your children and, last but not least, links on organizations and sites dedicated to cultural or sports events in the city. The information brochure contains the most important telephone numbers and websites that will make it easier for a foreigner to start life in Bratislava.