Komunálny podnik v podmienkach hlavného mesta

Jednou zo základných úloh hlavného mesta vyplývajúcich zo zákona o hlavnom meste Bratislava, je zabezpečiť údržbu, zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií 1. a 2. triedy a verejných priestranstiev. Pre naplnenie týchto zákonných povinností je podstatná garancia zabezpečenia výkonu zimnej a letnej údržby komunikácií.
 

Do roku 1992 vykonával zimnú a letnú údržbu v hlavnom meste komunálny podnik Technické služby Bratislava. V ďalšom období boli služby zimnej a letnej údržby dodávané prostredníctvom dodávateľsko-odberateľských vzťahov viacerými dodávateľmi. V roku 2010 vyhlásilo hlavné mesto verejné obstarávanie na zabezpečenie zimnej a letnej údržby. Hlavné mesto uzavrelo dňa 1.11.2010 zmluvu so spoločnosťou A.R.K. technické služby, s.r.o. na dobu ôsmych rokov ktorej platnosť končí 31.10.2018.

Nástupom súčasného vedenia sa hlavné mesto zaoberalo zefektívnením služieb poskytovaných zo strany dodávateľa A.R..K. technické služby s.r.o., ktoré obsahuje aktuálne uzatvorená zmluva. Po viacerých rokovaniach medzi hlavným mestom a dodávateľom pristúpili zmluvné strany k implementácii najmä týchto opatrení : zlepšenie podmienok činnosti dispečingu (oprava a doplnenie monitoringu kamier, nové autá), zavedenie monitoringu pohybu mechanizmov zimnej údržby na webovom portály mesta, zavedenie preventívnych posypov, posilnenie dispečingu oddelenia správ komunikácií, 24 hodinový dispečing u zmluvného dodávateľa, zavedenie možnosti prerušenia pohotovosti ručných pracovníkov počas vyhlásenej zimnej pohotovosti.

Súbežne s týmito krokmi voči dodávateľovi hlavné mesto spustilo proces vnútorného aj externého posúdenia zabezpečovania výkonu zimnej a letnej údržby po skončení platnosti zmluvného vzťahu porovnaním súčasného modelu prevádzky so zabezpečením týchto služieb komunálnym podnikom mesta alebo prostredníctvom interných zamestnancov a techniky. Záverom internej analýzy hlavného mesta pri zabezpečení služieb komunálnym podnikom alebo internými kapacitami mesta bolo konštatované, že sa jedná o náročný, zložitý a komplexný zámer mesta, ktorý nesie v sebe veľa rizík s financovaním personálneho a materiálno-technického zabezpečenia a preto si zaslúži posúdenie externou konzultačnou spoločnosťou.

Po zhodnotení tejto analýzy si mesto dalo vypracovať Externú analýzu nákladov na vybudovanie komunálneho podniku hlavného mesta spoločnosťou Grant Thornton Advisory s.r.o.. Súčasťou externej analýzy je zhodnotenie výhod a nevýhod jednotlivých modelov prevádzky. Manažérske zhrnutie analýzy odporúča, aby táto služba bola v hlavnom meste ponechaná v súčasnom modeli prevádzky vzhľadom na finančnú a časovú náročnosť zabezpečenia služieb internými kapacitami mesta alebo komunálnym podnikom.

Z externej analýzy vyplýva, že v krátkodobom horizonte nie je hlavné mesto schopné okamžite a plnohodnotne vykonávať zimnú a letnú údržbu komunikácii vo vlastnej réžií alebo v priamom riadení. Z dlhodobého hľadiska zabezpečenie zimnej a letnej údržby internými kapacitami mesta alebo komunálnym podnikom predstavuje pre mesto viacero pozitív oproti súčasnému modelu prevádzky:

zabezpečenie priameho riadenia a 100% kontrola nad výkonmi zimnej a letnej údržby komunikácií a možnosť flexibilného a operatívneho rozhodovania pri odstraňovaní následkov v prípade kalamít a extrémnych nepriazňach počasia. Zároveň by bolo možné dosiahnuť úspory pri iných činnostiach ako napr. údržba verejnej zelene a zintenzívnila by sa výpomoc mestským častiam pri zabezpečovaní zimnej a letnej údržby komunikácií.

Z dôvodu časovej a finančnej náročnosti zabezpečenia služieb zimnej a letnej údržby internými kapacitami mesta alebo komunálnym podnikom si mesto dáva vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti pre komplexné posúdenie tohto zámeru. Výsledkom tejto štúdie bude odborná, finančno-ekonomická a právna analýza, ktorá ponúkne hlavnému mestu odporúčania pri výbere najefektívnejšieho modelu so zadefinovaním jeho právnej formy, funkčných a ekonomických parametrov. Štúdia preverí

možnosť vytvorenia komunálneho podniku rozšírením kapacít existujúcich mestských spoločností a komunálnych podnikov v pôsobnosti mestských častí. Zároveň poskytne odporúčania hlavnému mestu vo využití súčasných prevádzkových areálov vo vlastníctve mesta a odporučí vhodné lokality umiestnenia komunálneho podniku spolu s odporúčaním optimálneho počtu strojno-technického vybavenia, vhodnej organizačnej štruktúry, dostatočného a udržateľného finančného krytia so zadefinovaním transformačného procesu (časový harmonogram, peňažné toky, právne kroky).

Do doby založenia a funkčného začiatku výkonu zimnej a letnej údržby komunálnym podnikom alebo internými kapacitami mesta je potrebné zabezpečiť výkon tejto údržby dodávateľským spôsobom. Keďže zmluve s A.R.K. technické služby s.r.o. končí platnosť k 31.10.2018, hlavné mesto dňa 4.12.2017 vyhlásilo verejné obstarávanie na rovnaký objem služieb ako v súčasnej zmluve spolu so zlepšeniami zmluvného vzťahu. Týmto sa zabezpečí výkon zimnej a letnej údržby do doby založenia a funkčného začiatku výkonu zimnej a letnej údržby komunálnym podnikom alebo internými kapacitami mesta.