Komunitné kompostovanie

Hlavné mesto Bratislava na svojom území umožňuje držiteľovi biologicky rozložiteľného odpadu zriadiť komunitné kompostovisko, ktoré bude slúžiť pre vlastnú potrebu komunity v určitej lokalite. Žiadateľmi môžu byť napríklad skupiny vlastníkov rodinných domov, obyvatelia bytových domov, vlastníci záhrad v záhradkárskych oblastiach, školské či predškolské zariadenia a iní.

Cieľom komunitného kompostovania je znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov v komunálnom odpade a výroba vlastného kompostu pre členov komunity. Takto vyrobený kompost môže byť použitý pri výsadbe, údržbe zelene v okolí domov či v domácnostiach do kvetináčov.

Žiadateľ o zriadenie komunitného kompostoviska podá vyplnenú žiadosť na adresu: Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1. Hlavné mesto po posúdení žiadosti a splnení podmienok pre zriadenie komunitného kompostoviska vydá v lehote 45 dní stanovisko a komunitnému kompostovisku pridelí registračné číslo. Náklady na vybudovanie komunitného kompostoviska znáša žiadateľ.

Podmienky zriadenia

Podľa § 15 všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. 6/2020 sú podmienky pre zriadenie komunitného kompostoviska nasledovné:

 • umiestnenie mimo ochranného pásma vodného zdroja, dlhodobo zamokrených pozemkov alebo v záplavovom území, mimo ihrísk a športovísk, nevytvára prekážku na pozemnej komunikácií,
 • zabezpečenie proti prístupu zvierat uzavretím z každej strany, proti hlodavcom a iným nežiaducim živočíchom aj zo spodnej strany pletivom s okom rozmerov maximálne 1 x 1 cm alebo iným vhodným spôsobom tak, aby sa nezabránilo prirodzenému odtoku prebytočnej vlhkosti do pôdy a prístupu mikroorganizmov a makroorganizmov do kompostoviska,
 • stabilné zabezpečenie proti priamemu slnečnému žiareniu, dažďu, silnému vetru, tzn. je umiestnené pod stromom, kríkom alebo prístreškom,
 • v dostupnej vzdialenosti všetkým členom komunity,
 • zabezpečenie štítkom s pokynmi, ktoré odpady do kompostoviska patria, zoznamom odpadov, ktoré je zakázané do kompostoviska ukladať a kontaktom na kompost majstra.

Do kompostovacieho zásobníka patria kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, konáre, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burina. Na kompostovanie sú nevhodné biologicky rozložiteľné odpady živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky.

Postupy kompostovania

Pre správne kompostovanie je potrebné:

 • upraviť biologické odpady posekaním, podrvením, čím sa urýchli proces rozkladu,
 • odpady neukladať po vrstvách, ale navzájom ich zmiešavať, mäkké a vlhké materiály (pokosená tráva, zberové zvyšky zo záhrady a i.) zmiešavať s tvrdými a suchými materiálmi (drevná štiepka, lístie, hobliny a i.),
 • kontrolovať vlhkosť, dobre premiešaný kompost drží pri stlačení tvar, nevyteká z neho voda, v prípade ak sa rozpadá, je potrebné kompost prevlhčiť a prekopať, ak je premokrený, primiešať suchý savý materiál,
 • kontrolovať teplotu, pri správne založenej kompostovacej kope a dostatku materiálu teplota dosahuje 40 – 60 °C, ak teplote klesne alebo stúpne mimo uvedené teplotné rozmedzie, je nutné kompost prekopať, čím sa znova spustí proces rozkladu,
 • zabezpečiť dostatočné prevzdušnenie kompostovaného materiálu vytvorením otvorov na zásobníku a prekopávaním kompostovaného materiálu,
 • premiešať s malým množstvom pôdy (max. 10% váhového podielu), nakoľko pôda obsahuje množstvo mikroorganizmov napomáhajúcich rozkladu kompostu, viaže vlhkosť a zápach a napomáha vzniku drobnohrudkovitej zemitej štruktúry kompostu.

Pri dodržiavaní vyššie uvedených pravidiel je možné vyrobiť zrelý kompost za 3 – 6 mesiacov, inak sa môže doba zretia predĺžiť až na 2 roky. Zrelosť kompostu je možné overiť zasiatím semien žeruchy siatej do nádobky s vlhkým kompostom a jej prekrytím fóliou pre zadržanie vlhkosti. V prípade, že väčšina semien vyklíči počas prvého týždňa, znamená to, že kompost neobsahuje škodlivé látky pre rastliny a je možné jeho použitie v záhrade. Klíčne lístky rastliny zafarbené do zelena značia, že kompost je vyzretý, naopak žlté či hnedé lístky poukazujú na surový kompost. Ak vyklíči len malý podiel semien, musí sa kompost podrobiť následnému rozkladu.

Surový kompost aplikujeme len na mulčovanie okolo stromov a kríkov, nie na výsev ani k priesadám, nakoľko by mohol rastliny poškodiť.

Vyzretý kompost má hnedú až tmavohnedú farbu, drobnohrudkovitú štruktúru a nezapácha. Pred prvým použitím sa kompost preoseje a nespracované časti sa vložia do novej zakladacej kopy. Pri aplikácii na pôdu sa kompost nezaoráva, ale len jemne zapraví do zeme.


Tlačivo pre komunitné kompostovanie: Žiadosť o zapojenie, zmenu alebo zánik zapojenia do systému zberu odpadu zo záhrad