Komunitné plánovanie sociálnych služieb

Podstata komunitného plánovania spočíva v otvorenom dialógu o podobe sociálnych služieb, vychádzajúci z poznaných potrieb a zdrojov a hľadajúci najlepšie riešenia ich prepojenia. Komunitné plánovanie konfrontuje a zosúlaďuje záujmy všetkých zúčastnených strán a vytvára priestor pre hľadanie najlepších stratégií prostredníctvom vzájomnej spolupráce. Výsledkom procesu komunitného plánovania je koncepčný dokument v ktorom sú určené ciele a priority v sociálnej oblasti a definované opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych služieb v meste.


Komunitný plán sociálnych služieb 2023-2030

Čo je Komunitný plán sociálnych služieb? Ide o podrobný plán toho, ako bude naše mesto pomáhať ľuďom v seniorskom veku, rodinám, mladým ľuďom, ľuďom bez domova alebo ako budeme pracovať s témou drog a závislostí, a celkovo pomôže tomu, aby bola Bratislava lepším miestom na život aj pre tých, ktorí sú v núdzi alebo sa už o seba nedokážu plne postarať. Sekcia sociálnych vecí na ňom pracovala od marca minulého roka spolu s 89 odbornými organizáciami sociálnej pomoci z Bratislavy, s približne polovicou mestských častí a mnohými odborníkmi na dané oblasti a spolu vytvorili návrh potrebných krokov na najbližších 8 rokov. Dokument, ktorý vznikol, obsahuje 86 opatrení, ktoré sa majú naplniť 324 aktivitami. Jeho strategická časť vychádza z obsiahlej analytickej časti mapujúcej sociálnu situáciu v Bratislave, ktorá predstihuje všetky doterajšie analýzy. Komunitný plán mohla pripomienkovať odborná aj laická verejnosť od 21. Apríla do 10. Mája 2022. Okrem toho sa uskutočnilo verejné prerokovanie Komunitného plánu 10. Mája 2022 od 16:00 hod v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Záznam z verejného prerokovania


Fotky z verejného prerokovania
Pracovné materiály a zápisy zo stretnutí KPSS