Koncepcia kultúry

DEKÁDA PRE KULTÚRU – KONCEPCIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA KULTÚRY BRATISLAVA 2030  

Koncepcia kultúry 2030

Dekáda pre kultúru – Koncepcia udržateľného rozvoja kultúry BRATISLAVA 2030 predstavuje prvú komplexnú koncepciu rozvoja kultúry Hlavného mesta SR Bratislavy. Záväzok vypracovania koncepcie vychádza z programového vyhlásenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2022.   

Koncepcia vznikala v rokoch 2020-2022, súbežne s prípravou strategického celomestského dokumentu Bratislava 2030. Pomenúva rolu kultúry v udržateľnom rozvoji mesta a nastavuje nástroje podporného rámca a aktívne politiky pre podporu kultúry, vychádzajúc z uznania jej spoločenskej a občianskej hodnoty.  

Koncepcia je rámcovaná rokom 2030. Počas obdobia implementácie sa bude pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať, aby napĺňala potreby a pružne reagovala na vonkajšie vplyvy vstupujúce do prostredia.  

V ďalšom procese bude doplnená o akčný plán, systém riadenia úloh a zodpovednosti, vyhodnotenie dopadov na rozpočet hlavného mesta a podrobný harmonogram implementácie, monitoringu a evaluácie navrhovaných opatrení.  

Od 10.5. do 23.5. 2022 prebiehalo verejné pripomienkovanie Koncepcie. Obyvatelia mohli zasielať svoje pripomienky v určenej lehote, alebo ich predniesť počas verejnej diskusie - prerokovania. Všetky pripomienky boli zapracované.   

Spôsob, ako mohli záujemcovia pripomienkovať dokument:   

  • posielať pripomienky elektronicky prostredníctvom online formulára (do 23.5.2022) TU.
  • zanechať pripomienky v písomnej forme na podateľni hlavného mesta (do 23. 05. 2022 vrátane) 
  • predniesť pripomienky počas verejného prerokovania dňa 18. 05. 2022 (streda) od 17:00 hod v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.


Pripomienkovaním možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

Kontakt

Mgr. Zuzana Ivašková - koordinácia prípravy koncepcie kultúry

+421-2-59356584

[email protected]