Kultúra

Oddelenie kultúry Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy zabezpečuje:

- nastavenie a vyhodnocovanie nástrojov kultúrnej politiky mesta

- koordináciu prípravy a implementáciu koncepcie rozvoja kultúry

- nastavenie a vyhodnocovanie mechanizmov podpory kultúry

- metodické usmerňovanie a rozvoj kultúrnych príspevkových organizácií hlavného mesta

- ucelenú agendu kultúrneho dedičstva

Kontakt

Mgr. Zuzana Ivašková, vedúca oddelenia kultúry

+421-2-59356584

[email protected]

Všeobecný kontakt

[email protected]