Kultúra a pamiatková starostlivosť

Pravidlá postupu pri podaní žiadosti o umiestnenie pomníka, výtvarného diela alebo pamätnej tabule

1. Hlavné mesto SR Bratislava ( ďalej len „hlavné mesto“) vydáva stanovisko ku každému zámeru postavenia, premiestnenia, alebo demontáže pomníka, pamätníka, alebo výtvarného diela na verejnom priestranstve v Bratislave.

2. Hlavné mesto vydáva stanovisko ku každému zámeru osadenia alebo demontáže pamätnej tabule na budove vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve Hlavného mesta.

3. Podkladom na vydanie stanoviska je žiadosť, ktorá musí obsahovať prílohy:

a) stručný ideový zámer so zdôvodnením;

b) formu realizácie zámeru – buď súťažou alebo priamym zadaním (uviesť autora);

c) návrh lokality, resp. objektu so zdôvodnením;d) mapka lokality (môže byť kópia z katasterportálu);

e) fotopríloha (ak je vybraná lokalita, resp. objekt);

f) vizualizáciu zámeru, ak má žiadateľ predstavu o finálnom stave;

Prílohy a) až d) sú povinnou súčasťou žiadosti.
Prílohy e) a f) sa prikladajú len vtedy, ak má žiadateľ konkretizovanú predstavu o zámere a jeho umiestnení.

4. Žiadosť bude podaná do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy ( ďalej len „magistrát“), Primaciálne nám.1 a adresovaná na oddelenie kultúry magistrátu

5. Hlavné mesto bude pri vydaní stanoviska prihliadať na:

a) súlad s „Koncepciou narábania s pomníkmi, pamätníkmi, pamätnými tabuľami a výtvarnými dielami na území hlavného mesta SR Bratislavy“ z roku 2014, ktorá je záväzným podkladom v zmysle uznesenia MsZ č.764/2012 zo dňa 27.09.2012;

b) stanoviská príslušných oddelení magistrátu;

c) stanoviská odborných organizácií hlavného mesta;

d) uznesenie expertnej mestskej „Komisie pre pamätníky a výtvarné zásahy do verejných priestorov“, na ktorej rokovanie bude žiadateľ vopred prizvaný, v prípade, že o to komisia požiada;

e) stanovisko príslušnej mestskej časti,

f) názory verejnosti.

6. Súborné stanovisko zašle hlavné mesto žiadateľovi a dá ho na vedomie aj príslušnému stavebnému úradu. Mesto vydá stanovisko až po nadobudnutí všetkých podkladov uvedených v predchádzajúcom bode.