Kultúrne dedičstvo a pamiatková starostlivosť

Oddelenie kultúry zabezpečuje agendu vyplývajúcu pre obec zo zákona 49/2002 o ochrane  pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Pri výkone agendy oddelenie kultúry spolupracuje s vecne príslušnými oddeleniami magistrátu a príspevkovými organizáciami mesta.

Odborné činnosti v oblasti v oblasti ochrany pamiatkového fondu pre potreby hlavného mesta SR a mestských častí vykonáva mestom zriaďovaná príspevková organizácia   Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave.


Agenda kultúrneho dedičstva

Národné kultúrne pamiatky (NKP)

Pamätihodnosti

Diela vo verejnom priestore

 • Fontány vo vlastníctve a v správe hlavného mesta SR
  • správu fontán na území hlavného mesta zabezpečuje príspevková organizácia Generálny investor Bratislavy.
  • Zoznam fontán
 • Vojnové hroby
  • Ide o pomníky, pamätníky, pamätné tabule, ktoré sú podľa zákona č.130/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vojnovými hrobmi,
  • Správu vojnových hrobov vo vlastníctve mesta vykonáva organizácia Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy,
  • Zoznam vojnových hrobov

Diela vo verejnom priestore

Vo veci posudzovania umiestňovania, premiestňovania a demontáže pomníkov, pamätníkov a umeleckých diel vo verejnom priestore je zriadená Komisia pre diela vo verejnom priestore ako poradný orgán primátora.

Záväzným odborno-metodickým podkladom pre prácu s pamätnými a výtvarnými artefaktmi je Koncepcia narábania s pomníkmi, pamätníkmi, výtvarnými dielami a pamätnými tabuľami v Bratislave z roku 2012.

V súlade s Koncepciou bola vytvorená Evidencia pamätníkov, pomníkov, výtvarných diel a pamätných tabúľ v Bratislave ktorú spracováva a vedie Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave.

V prípade zámeru umiestniť pomník, výtvarné dielo alebo pamätnú tabuľu vo verejnom priestore je potrebné podať žiadosť. 

Postup pri podaní žiadosti o umiestnenie pomníka, výtvarného diela alebo pamätnej tabule

Kontakt

Žofia Halmová, PhDr.

+421-2-59356599

[email protected]