Kultúrne organizácie

Gestorovanie príspevkových organizácií v oblasti kultúry  

Oddelenie kultúry je gesčným oddelením pre mestom zriadené príspevkové organizácie v oblasti kultúry: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave, Múzeum mesta Bratislavy, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave.  

Oddelenie kultúry ako gestorské oddelenie zabezpečuje:  

  • plnenie úloh vyplývajúcich zo zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta k príspevkových organizáciám z oblasti kultúry 
  • koordináciu, kontrolu a usmerňovanie po odbornej a metodickej stránke činnosti príspevkových organizácií z oblasti kultúry 

Hlavné mesto SR Bratislava zriaďuje príspevkové organizácie v oblasti kultúry: 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 

Mgr. Katarína Hulíková 

Riaditeľka

Galéria mesta Bratislavy 

Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.  

Riaditeľka

Kontakt  

+421-2-54435102 

[email protected]  

www.gmb.sk  

Múzeum mesta Bratislavy 

Mgr. Zuzana Palicová

Riaditeľka

Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave  

PhDr. Ivo Štassel  

Riaditeľ 

Mestská knižnica v Bratislave  

Mgr. Tomáš Štefek  

Riaditeľ

Kontakt  

+421-2-59100812  

+421-2-59100811 

[email protected]k 

www.muzeum.bratislava.sk  

Kontakt 

+421-2-54433851 

[email protected]   

www.muop.bratislava.eu   

Kontakt 

+421-2- 20301011 

[email protected]  

www.mestskakniznica.sk