Legislatíva mesta

Všeobecné záväzné nariadenia


Pripomienkovanie návrhov všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava môže vo veciach územnej samosprávy a vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Nariadenia schvaľuje mestské zastupiteľstvo, ich obsah je záväzný, vzťahujú sa na celé územie hlavného mesta a na všetky osoby zdržiavajúce sa na území hlavného mesta. 

Fyzické osoby a právnické osoby, sa môžu zapojiť do tvorby nariadení pred ich schválením vmestskom zastupiteľstve zaslaním pripomienok k návrhu nariadenia. 

Návrh nariadenia, ku ktorému možno uplatniť pripomienky, zverejňuje hlavné mesto na úradnej tabuli online, na úradnej tabuli v priestoroch magistrátu a na webovom sídle hlavného mesta. 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Bližšie informácie k ochrane osobných údajov nájdete tu https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov 

Pripomienky k návrhu nariadenia možno v určenej lehote uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na magistráte.

Lehota na uplatnenie pripomienok a kontaktné údaje sú uvedené vždy pri konkrétnom návrhu nariadenia. 

Návrhy nájdete TU. Vo vyhľadávaní použite filter "Všeobecne záväzné nariadenia". Pripomienkovať môžete iba súbory s označením "Návrh".


Postup tvorby a schvaľovania všeobecne záväzných nariadení je v podmienkach hlavného mesta nasledovný: 

 1. vypracovanie návrhu nariadenia odborným útvarom magistrátu, 
 2. posúdenie návrhu nariadenia ostatnými útvarmi magistrátu, 
 3. prerokovanie návrhu nariadenia v pravidelnej porade primátora, 
 4. zaujatie stanoviska miestnych zastupiteľstiev mestských častí knávrhu nariadenia, 
 5. posúdenie návrhu nariadenia vecne príslušnými komisiami mestského zastupiteľstva, 
 6. pripomienkovanie návrhu nariadenia verejnosťou, 
 7. vyhodnotenie pripomienok verejnosti k návrhu nariadenia gestorskou komisiou, 
 8. prerokovanie návrhu nariadenia mestskou radou,  
 9. prerokovanie a schválenie nariadenia mestským zastupiteľstvom, 
 10. podpísanie schváleného nariadenia primátorom, 
 11. vyhlásenie nariadenia. 

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Rok 2002

Rok 2001

Rok 2000

Rok 1999

Rok 1998

Rok 1997

Rok 1996

Rok 1995

Rok 1994

Rok 1993

Rok 1992

Rok 1991