Magistrát

Magistrát je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy existuje od 1. januára 1991. Predtým mestský úrad necelých 50 rokov niesol názov Národný výbor hlavného mesta SSR Bratislavy (NVMB).

Historicky však platí, že mestský úrad, národný výbor, alebo magistrát plnili, či plnia úlohu mestskej radnice. Radnica zabezpečuje kompletnú písomnú agendu mestskej samosprávy, prípravu a výkon rozhodnutí mestského zastupiteľstva a primátora, odborné podklady a písomnosti na ich rokovania, ako aj styk s občanmi. Vo väčšine otázok však nerozhoduje, iba vykonáva rozhodnutia orgánov samosprávy.

Magistrát vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh mestských orgánov, najmä:

 • zabezpečuje písomnú agendu mestských orgánov a orgánov mestského zastupiteľstva; je podateľňou a výpravňou písomností Bratislavy
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní
 • vykonáva nariadenia Bratislavy, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora
 • usmerňuje po odbornej a metodickej stránke rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a zariadenia Bratislavy
 • zabezpečuje plnenie úloh samosprávy Bratislavy
 • zabezpečuje výkon prenesenej pôsobnosti
 • na čele magistrátu je riaditeľ, ktorého na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva primátor.

Riaditeľ magistrátu najmä:

 • riadi magistrát a organizuje jeho prácu
 • sa zúčastňuje zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným
 • podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutia mestskej rady a mestského zastupiteľstva
 • plní v rozsahu poverenia primátora úlohy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov Bratislavy a vnútornej správy magistrátu
 • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva a primátora

Mgr. Ctibor Košťál

Absolvoval magisterské štúdium na Univerzite Komenského v odboroch psychológia a politológia. V rokoch 2010-12 študoval Executive Master Program na Hertie School of Governance v Berlíne so zameraním na manažment vo verejnej správe.

Po štúdiu psychológie pracoval dva roky ako psychológ, následne zakotvil dva roky na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako štátny radca. Od roku 2007 do roku 2018 pôsobil ako analytik v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť SGI a venoval sa témam transparentnosti, integrity, verejnej správy, reforme školstva a sociálnej inklúzii. Súčasne bol spoluzakladateľom a manažérom samosprávneho portálu Odkazprestarostu.sk. V rokoch 2008-17 pôsobil ako riaditeľ SGI. V roku 2018, pred nástupom na magistrát hlavného mesta, pracoval ako jeden z piatich členov v Rade pre štátnu službu a vo svojom portfóliu mal, okrem iného, prípravu nového etického kódexu štátnych zamestnancov.

Dlhodobo sa venuje témam fungovania inštitúcií, etiky a integrity vo verejnej správe a tvorbe politík založených na dátach a faktoch. Dva roky pracoval ako člen tímu Platformy pre Bratislavu na strategickom dokumente Plán Bratislava, kde viedol pracovnú skupinu Správa mesta a bol jedným z jeho editorov. Na magistráte má na starosti riadenie úradu, organizuje jeho prácu a zodpovedá za jeho činnosť. Okrem uvedeného koordinuje tvorbu koncepcií a programov rozvoja mesta, zabezpečovanie odbornej a vecnej stránky materiálov predkladaných do komisií, mestskej rady, či zastupiteľstva.

Riaditeľ magistrátu

Mgr. Ctibor Košťál 

E-mail:
[email protected]

Adresa:
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava