Majetok

Nehnuteľný majetok hlavného mesta

Na základe úlohy primátora hlavného mesta SR Bratislavy týkajúcej sa transparentnosti samosprávy, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy pripravil na zverejnenie nehnuteľný majetok hlavného mesta evidovaný v katastrálnom operáte na listoch vlastníctva.
Nehnuteľný majetok mesta , t.j. pozemky a stavby sú evidované v piatich dátových súboroch:  Okres Bratislava I, Okres Bratislava II, Okres Bratislava III, Okres Bratislava IV a Okres Bratislava V. Tieto súbory neobsahujú nehnuteľný majetok mesta, ktorý nie je evidovaný na listoch vlastníctva, ale tento sa bude do súborov postupne dopĺňať bezprostredne po ukončení konaní o obnovenej evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim vyplývajúcich zo zákona SNR č. 180/1995 Z.z., alebo tiež po vykonaní zápisu záznamových listín. Tak ako v prípade katastrálneho operátu aj v prípade nehnuteľného majetku mesta ide o veľmi dynamickú oblasť, v ktorej každodenne prebieha množstvo zmien. Posledná aktualizácia údajových súborov bola vykonaná k dátumu 31.12.2020 a preto treba pripustiť možnosť nie úplného súladu s aktuálnymi údajmi evidovanými na správe katastra.