Mapa školských obvodov

Oddelenie školstva, športu a mládeže pripravilo v spolupráci s oddelením geoinformačného systému a v súčinnosti so všetkými sedemnástimi mestskými časťami mapu školských obvodov v Bratislave. Mapa školských obvodov predstavuje prehľad verejných základných škôl zriadených na území hlavného mesta. V zmysle príslušných zákonov plní žiak povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Mapa umožní rodičom ľahšie sa orientovať v rajonizácii ZŠ a prehľadným spôsobom zistiť, ku ktorej spádovej škole podľa VZN svojej mestskej časti ich bydlisko spadá.


Oddelenie školstva, športu a mládeže pripravilo v spolupráci s oddelením dátových a priestorových analýz a v súčinnosti so všetkými sedemnástimi mestskými časťami mapu verejných spádových materských škôl spolu s ich rajónmi, ktoré sú zriadené na územní hlavného mesta. S účinnosťou od 1. januára 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, predprimárne vzdelávanie povinné. Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa budú prednostne prijímať do MŠ podľa trvalého bydliska (§59a zákona č. 245/2008 Z. z.). Ostatné deti sa budú prijímať bez ohľadu na miesto ich trvalého bydliska. Pri približovaní mapy sa objavujú adresné body bydlísk, ktoré sú farebne rozlíšené podľa príslušnosti k spádovej MŠ. Mapa rajónov spádových MŠ umožní rodičom ľahšie sa orientovať pri prihlasovaní dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie.

Od školského roku 2022/2023 musia rodičia predložiť pri nástupe do ZŠ doklad „Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania“.

Viac informácií k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu nájdete TU.