Mestská školská rada

Obecná školská rada je v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Funkčné obdobie obecnej školskej rady sú štyri roky.

Obecná školská rada sa v zmysle uvedeného zákona vyjadruje:

 • k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území obce;
 • ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území obce;
 • k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na území obce z prostriedkov štátneho rozpočtu;
 • k materiálno-technickým podmienkam pre činnosť škôl a školských zariadení zriadených obcou;
 • k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených na území obce;
 • k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu;
 • k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území obce;
  plní funkciu rady školy podľa uvedeného zákona pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec, ak príslušná rada školy nie je zriadená;

Obec (hlavné mesto SR Bratislava, ako aj jednotlivé mestské časti) vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie:

 • informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení;
 • návrh rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia, pridelených krajským školským úradom;
 • správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení;
 • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení;
 • koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení;
 • návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení;
 • návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov;
 • návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom;

Obecná školská rada má 11 členov:

 • 4 zvolení zástupcovia z riaditeľov všetkých škôl a školských zariadení zriadených na území obce,
 • 2 zvolení zástupcovia z rodičov žiakov všetkých škôl a školských zariadení zriadených na území obce,
 • 3 zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl všetkých škôl a školských zariadení zriadených na území obce,
 • 2 delegovaní zástupcovia obce, pričom jej členom nemôže byť starosta obce (primátor mesta);

Platná právna základňa:

 • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Štatút hlavného mesta SR Bratislavy; dodatok Štatútu o rozdelení kompetencií medzi hlavné mesto SR Bratislavu a mestské časti podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schválený uznesením MsZ č. 419/2004 zo dňa 24.6.2004;
 • vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení;
 • unesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 531/2008 zo dňa 30.10.2008.

V zmysle uvedených právnych predpisov:

 1. Mestská školská rada hlavného mesta SR Bratislavy bude ustanovená zo zástupcov základných škôl, základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, a zo zástupcov cirkevných a súkromných základných škôl, materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení. Za jej ustanovenie bude zodpovedné hlavné mesto SR Bratislava.
 2. Mestská školská rada hlavného mesta SR Bratislavy sa bude vyjadrovať ku skutočnostiam uvedeným v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy, mestských častí, neštátnych a cirkevných zriaďovateľov základných škôl, materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení na úseku školstva.

Voľby členov obecnej školskej rady - Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy

Z dôvodu skončenia štvorročného funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy – obecnej školskej rady – a z dôvodu potreby jej nového ustanovenia, sa v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 531/2008 zo dňa 30.10.2008 uskutočnili dňa 9. marca 2009 voľby do Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy.

OPRÁVNENÝMI VOLITEĽMI, ktorých týmto na voľby pozývame, BOLI PREDSEDOVIA RÁD ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, MATERSKÝCH ŠKÔL, ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL A CENTIER VOĽNÉHO ČASU, AKO AJ PREDSEDOVIA RÁD NEŠTÁTNYCH A CIRKEVNÝCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, MATERSKÝCH ŠKÔL, ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL A CENTIER VOĽNÉHO ČASU.