Mestská zeleň

Pre viac informácií kliknite na obrázky nižšie

Súčasťou zeleného životného prostredia nie sú len mestské lesy, ale ešte bezprostrednejšie – je to mestská zeleň. Ide o zeleň prístupnú verejnosti bez obmedzenia, nachádzajúcu sa na pozemkoch mesta a mestských častí.  

Zeleň zahŕňa všetky trvalé, ale aj krátkodobé vegetačné prvky, ako sú stromy, kry, trvalky letničky a cibuľoviny, trávnaté plochy, mobilná zeleň, strešné záhrady, usporiadané podľa zásad sadovníckej estetiky s viacfunkčnou kompozíciou, ktorá dopĺňa alebo skrášľuje dané prostredie. Je nenahraditeľnou súčasťou mestského organizmu. Jej význam je dôležitý z hľadiska bioklimatického, hygienického, ochranného a izolačného, architektonického a estetického, kultúrno-výchovného a rekreačného.

Hlavné mesto SR Bratislava na základe zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zabezpečuje starostlivosť a údržbu verejnej zelene a cestnej zelene v zmysle cestného zákona - Zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Mesto má tiež vo svojej starostlivosti zeleň pri pomníkoch a cintorínoch, fontánach, pri športoviskách a ihriskách prostredníctvom príspevkových organizácií GIB, Marianum a STaRZ. Okrem toho príspevková organizácia Mestské lesy Bratislava obhospodarujú vyše 3 000 ha lesných pozemkov.

Hlavné mesto SR Bratislava na základe zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vydáva žiadateľom stanoviská – súhlas vlastníka pozemku s výrubom drevín, súhlas s umiestnením náhradnej výsadby a stanoviská k projektom sadových úprav na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta.