Mestské časti

Orgány samosprávy mestských častí

Územie hlavného mesta je za účelom výkonu samosprávy rozdelené na 17 mestských častí. Mestské časti sú právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom o Bratislave a štatútom hlavného mesta hospodária so zvereným majetkom a finančnými prostriedkami. Každá mestská časť má svojho starostu, miestne zastupiteľstvo a miestny úrad.

Poslancov miestneho zastupiteľstva volia občania mestskej časti v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Počet poslancov miestneho zastupiteľstva v každej mestskej časti určuje pred voľbami miestne zastupiteľstvo. V mestských častiach do 3 000 obyvateľov (Devín, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce, Čunovo) je v miestnom zastupiteľstve 9 až 13 poslancov. V mestských častiach do 20 000 obyvateľov (Vrakuňa, Vajnory, Lamač, Devínska Nová Ves) je počet poslancov v miestnom zastupiteľstve v rozmedzí od 11 do 30 poslancov. V mestských častiach nad 20 000 obyvateľov (Staré Mesto, Ružinov, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Rača, Dúbravka, Karlova Ves, Petržalka) je v miestnom zastupiteľstve 31 až 60 poslancov.

Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach miestneho významu, ako je napr.:

 • rozpočet a záverečný účet mestskej časti,
 • všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti,
 • hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami mestskej časti,
 • ochrana a tvorba životného prostredia mestskej časti,
 • miestne poplatky,
 • zriaďovanie podnikov, organizácií a zariadení mestskej časti,
 • územnoplánovacia dokumentácia mestskej časti a jej zón.

Rokovanie miestneho zastupiteľstva je verejnosti prístupné a vedie ho starosta mestskej časti. Miestne zastupiteľstvo môže požiadať mestské zastupiteľstvo o prerokovanie otázok celomestského charakteru, ktoré sa týkajú záujmov mestskej časti. Ak je stanovisko mestského zastupiteľstva rozdielne od stanoviska miestneho zastupiteľstva, je na prijatie uznesenia mestského zastupiteľstva potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.

Základné kompetencie mestských častí

Samospráva mestskej časti spravuje veci miestneho významu. Medzi základné úlohy a kompetencie mestskej časti patrí najmä:

 • hospodárenie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta, ktorý je zverený do jej správy, a s nadobudnutým majetkom,
 • zostavovanie rozpočtu mestskej časti, záverečného účtu a organizovanie verejnej diskusie o ňom,
 • rozhodovanie o zavedení miestnych poplatkov,
 • usmerňovanie ekonomickej činnosti v mestskej časti,
 • vykonávanie správy, údržby a výstavby miestnych komunikácií III. a IV. triedy, priľahlých ulíc, chodníkov, cyklistických chodníkov, samostatných chodníkov, schodov, vrátane zelene, stromoradia a údržby verejných priestranstiev,
 • správa a údržba historických pamiatok a stavieb miestneho významu,
 • zabezpečovanie čistenia miestnych komunikácií III. a IV. triedy, správy a údržby zelene,
 • povoľovanie predajných a prevádzkových časov obchodov, služieb a správa trhovísk,
 • obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie mestkej časti a jej zón,
 • zabezpečovanie verejného poriadku a ochrany pred požiarmi v mestskej časti.

Kompetencie mestských častí v oblasti prenesenej štátnej správy

 • V oblasti prenesenej štátnej správy mestské časti vykonávajú najmä tieto úlohy, ktoré im hlavné mesto zverilo na základe štatútu a jeho doplnkov:
 • prijímanie ohlásení pri stavebných úpravách, ktorými sa nemení vzhľad stavby,
 • povoľovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení,
 • vydávanie potvrdenia o oznámení chráneného nerastu,
 • príjem základných poplatkov za uloženie odpadov od prevádzkovateľov skládok,
 • hlásenie výskytu mimoriadne nebezpečných škodcov,
 • schvaľovanie rybárskeho hospodárstva a vydávanie rybárskych lístkov,
 • pôsobnosť cestného správneho orgánu na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy,
 • povoľovanie lotérií a iných hier,
 • vyberanie a správa miestnych poplatkov miestneho významu,
 • tarostlivosť o rodinu,
 • starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov,
 • prevádzka zariadení sociálnej starostlivosti,
 • zmeny názvov ulíc a iných verejných priestranstiev,
 • prijímanie oznámení o organizácii verejných kultúrnych, športových a turistických podujatí,
 • rozhodovanie o povinnosti organizácie zriadiť požiarne hliadky,
 • zriaďovanie dobrovoľného požiarneho zboru,
 • prerokovávanie zriaďovania a zrušovania materských a základných škôl so školskou správou.