Mestský parlament mladých

Mestský parlament mladých hlavného mesta SR Bratislavy je samosprávna skupina detí a mladých ľudí, ktorým nie je jedno, v akom meste žijú, ale ktorí si ho chcú, tak isto ako svoje vzťahy v ňom, aktívne sami utvárať.

Myšlienka Mestského parlamentu mladých je realizovaním Zásad vzťahov hlavného mesta SR Bratislavy k deťom a mládeži. Cieľom Mestského parlamentu mladých je prezentovať záujmy detí a mladých ľudí, vhodným spôsobom upozorňovať na problémy a ponúkať ich riešenia a poskytovať možnosť vyjadrovať sa k aktuálnym problémom spoločnosti.

Mestský parlament mladých hlavného mesta SR Bratislavy začal pôsobiť 25. apríla 2006. Jeho členmi sú deti a mladí ľudia vo veku od 13 do 25 rokov, ktorí sú žiakmi základných, stredných a vysokých škôl v Bratislave. Na programe rokovaní Mestského parlamentu mladých nechýbajú problémové body, ktoré sú v kompetencii samosprávy, ako aj návrhy a otázky týkajúce sa bezprostredne sveta rovesníkov a spolužiakov. Zasadnutia mestského parlamentu mladých sa konajú pravidelne rovnako ako zasadnutia volených poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta, teda s mesačnou periodicitou.