Modernizácia Ružinovskej radiály

V súvislosti so skvalitňovaním verejnej hromadnej dopravy v Bratislave hlavné mesto pristupuje k systémovému riešeniu modernizácie Ružinovskej radiály, ktorej základnou požiadavkou je zvýšenie kvality priepustnosti električkovej dopravy. Vďaka tejto modernizácii predídeme havarijnému stavu električkovej radiály, ktorý by mohol spôsobiť odstavenie jej prevádzky. Po ukončení modernizácie bude jazda po novej trati rýchlejšia, kvalitnejšia a bezpečnejšia. Súčasťou modernizácie bude aj revitalizácia okolia trate, ktorú ocení nielen cestujúca verejnosť, ale aj chodci a cyklisti. Nová trať bude mať totiž vynovené aj pridružené komunikácie, chodníky, autobusové zastávky či nové cyklistické spojenia. Zrevitalizované budú aj okolité verejné priestory, v ktorých pribudne zeleň v podobe zelených pásov či stromoradia.

Modernizácia prinesie niekoľko benefitov aj pre cestujúcich MHD – daný úsek bude rýchlejší vďaka preferencii MHD a dostupnejší vďaka integrovaným zastávkam MHD. Prestup cestujúcich z jednotlivých druhov MHD bude rýchlejší a pohodlnejší. Modernizácia najnáročnejších častí úseku bude naplánovaná na obdobie letných prázdnin, aby sme tak eliminovali záťaž na dopravu.


Plánované etapy modernizácie

 • 1. etapa - úsek od križovatky Líščie nivy/Ružinovská po koniec úseku pri ul. Čmelíkova
 • 2. etapa - úsek od križovatky Vazovova/Krížna (so zachovaním električkovej premávky v časti v smere do centra) po križovatku Legionárska/Krížna
 • 3. etapa - úsek od odbočky na Floriánske nám. (mimo) po triangel Vazovova/Krížna
 • 4. etapa - úsek od začiatku stavby na ul. Špitálska po odbočku na Floriánske nám. vrátane

Cieľ modernizácie

Úprava základných parametrov

Zabezpečenie skvalitenia prevádzky električkovej trate

Dotknuté úseky radiály modernizáciou električkovej trate

 • zvýšenie prepravnej rýchlosti
 • zníženie hluku a vibrácií
 • skvalitnenie obsluhy územia
 • skvalitnenie samotnej prevádzky električkovej dopravy
 • odstrániť nedostatočný technický stav koľajovej trate
 • zvýšiť bezpečnosť električkovej dopravy
 • zvýšiť technické a dopravné parametre električkovej trate
 • uplatniť nové predpisy a technické normy
 • vytvoriť kvalitné mestské prostredie v priestore električkovej trate
 • Americké námestie – križovatka Legionárska/Karadičova ulica
 • Križovatka Legionárska/Karadičova ulica – Zastávka Líščie nivy (modernizácia zastávok Saleziáni a Líščie nivy s doplnením informačného systému na nich a aj na zastávke Trnavské Mýto, modernizácia ovládania a ohrevu výhybiek na Trnavskom mýte a výmena starých nevyhovujúcich stožiarov)
 • Zastávka Líščie nivy – križovatka Ružinovská/Čmelíková ulica

Benefity modernizácie

 • rýchlejšia preprava cestujúcich
 • pohodlnejšie cestovanie
 • úspora cestovného času
 • zvýšením prepravnej rýchlosti dôjde k úspore cestovného času
 • skrátenie prestupového času zlúčením električkových a autobusových zastávok
 • zjednotenie dizajnových prvkov – zníženie a zefektívnenie počtu stožiarov
 • preferencia MHD
 • bezbariérový prístup a všetky zastávky, taktiež prispôsobenie zastávok pre cyklistov
 • zvýšený komfort nástupu do nízkopodlažných električiek
 • skvalitnenie verejného priestranstva – optimalizácia peších a cyklistických trás
 • vytvorenie nových cyklistických trás
 • úprava chodníkov a osvetlených priechodov pre chodcov
 • zvýšenie bezpečnosti pre cestujúcich vytváraním združených zastávok
 • zriadenie špeciálneho prejazdu na úrovni výjazdu z Ružinovskej nemocnice, ktorý bude slúžiť na vjazd a výjazd vozidiel záchrannej zdravotnej služby
 • zvýšenie podielu verejnej a koľajovej dopravy
 • zníženie rizika vzniku kongescií s tým aj nehodovosti v doprave
 • zníženie úrovne hluku a vibrácií na cestujúcich a okolie
 • zníženie znečistenia ovzdušia a lokálnych emisií
 • zníženie negatívnych dopadov dopravy na lokálne a globálne životné prostredie
 • zníženie prevádzkových nákladov vozidiel

PREHĽADNÁ SITUÁCIA PLÁNOVANEJ MODERNIZÁCIE ELEKTRIČKOVEJ TRATE NA RUŽINOVSKEJ RADIÁLE

Rozdelenie modernizovanej trate

 • Úsek Špitálska ulica - Americké námestie km 0,000 – 0,330
 • Úsek Americké námestie – Vazovova (Krížna ulica) km 0,330 – 0,570
 • Úsek Vazovova – Legionárska (Krížna ulica) km 0,570 – 0,920
 • Úsek Líščie nivy – Čmelíkova (Ružinovská ulica) km 2,500 – 4,990