Nadácia mesta Bratislavy


O NADÁCII

 

Nadácia mesta Bratislavy je novým moderným a transparentným systémom grantovej podpory mesta, ktorý spustila svoju činnosť v roku 2020. Zaregistrovaná bola 15.1.2020 Ministerstvom vnútra SR pod číslom 203/Na-2002/1224 s Nadačnou listinou schválenou uznesením Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy č. 336/2019 zo dňa 21.11.2019.

Hlavným poslaním Nadácie mesta Bratislavy je napĺňanie verejných politík mesta v špecifických oblastiach, pre ktoré je nadačné prostredie prirodzené. Základným princípom, ktorý bol pri návrhu systému uplatnený, je princíp „predĺženej ruky“, kedy sa dôvera vkladá do rúk renomovaných odborníkov, nezávislých od mesta a jeho orgánov, ktorí dokážu svojimi skúsenosťami a odbornou erudíciou najlepšie posúdiť kvalitu projektov.

V prvom roku fungovania sa Nadácia mesta Bratislavy zameriava na podporu udržateľnosti kultúry a komunitného života mesta, pričom nahrádza grantový program na podporu kultúry Ars Bratislavensis. Výhody oproti predchádzajúcemu programu sú najmä v navýšení rozpočtu grantového programu, v zrýchlení schvaľovacieho procesu žiadostí a v zavedení elektronického systému na podávanie žiadosti o granty. Pridanou hodnotou je systematická podpora neformálnych iniciatív v oblasti komunít, ako aj jednotlivcov formou umeleckých štipendií.

Viac informácií na samostatnej webovej stránke:

https://nadaciamesta.bratislava.sk/


Členovia správnej rady

Mgr. Jakub Kmeť, Mgr. art. Zora Jaurová, Mgr. art. Zuzana Hekel, Doc. Mgr. Bohunka Koklesová,  PhD., Mgr. Boris Strečanský, Mgr. Lucia Pašková, Ing. Matej Vagač, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Mgr. Gábor Grendel

Predseda: Mgr. Jakub Kmeť

Členovia Dozornej rady

Ing. Peter Lenč, PhDr. Jana Poláčiková, Radovan Jenčík

Predseda: PhDr. Jana Poláčiková


Transparentný účet: Nadácia mesta Bratislavy

Názov: 

Nadácia mesta Bratislavy 

Sídlo: 

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

Právna forma: 

Nadácia zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR pod číslom 203/Na – 2002/1224 dňa 15.1.2020 

v zastúpení: 

Mgr. Zuzana Ivašková, správkyňa nadácie 

Bankové spojenie: 

Slovenská sporiteľňa, a. s.  

Číslo účtu (IBAN): 

SK77 0900 0000 0051 6625 9066 

IČO:      

52879151 

Prepojenie programov

Ako rámec pre rozhodovanie a ďalšie detailnejšie plánovanie činnosti nadácie slúži Programová stratégia Nadácie mesta Bratislavy.

Témy, ktoré tvoria hlavné programové smerovanie nadácie priamo vychádzajú zo strategických politík mesta Bratislavy, so zreteľom na politiky urbánnej udržateľnosti, ktoré prepájajú programové oblasti nadácie do jedného celku. Zámerom je cielenou podporou prispieť k udržateľnému rozvoju mesta Bratislava, v napojení na výzvy, ktorým mesto čelí. Spoločným menovateľom je udržateľný rozvoj mestského ekosystému.

Princípy, na ktorých stoja grantové programy realizované nadáciou sú účinnosť, relevancia, efektivita, udržateľnosť.

Kontakty:

Mgr. Zuzana Ivašková, správkyňa nadácie, e-mail: [email protected]

Mgr. Veronika Húdeková, GP KULTÚRA, tel.: +421 2 59 356 132, +421 904 199 093, email: [email protected]

Mgr. Štefan Jurča, GP KOMUNITY, ŠP Umenie, tel.: +421 2 59 356 590, +421 904 178 040, email: [email protected]

Mgr. art. Žofia Bosáková, ArtD., KOMUNIKÁCIA, ZÚČTOVANIA, tel.: +421 2 59 356 319,

+421 904 519 172, email: [email protected]

PODNETY A SŤAŽNOSTI: Mgr. art. Žofia Bosáková, ArtD., [email protected]

Zverejňovanie zmlúv Nadácie mesta Bratislavy:
 
Prihlasovanie do e-systému:  https://nadaciamestabratislavy.egrant.sk/


Logo Bratislavy

Zúčtovanie dotácií

Správna rada