Nájomné byty mesta

Poradovník žiadateľov o nájom obecného bytu

Poradovník žiadateľov o nájom obecného bytu nezvereného do správy mestskej časti. Poradovník predstavuje zoznam žiadateľov, spomedzi ktorých následne odborná komisia odporúča primátorovi uzavrieť nájomnú zmluvu k bytu s konkrétnym žiadateľom.

V zmysle § 3 ods. 6 VZN č. 1/2006 o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie odborná poradná komisia primátora hlavného mesta (v súčasnosti je to Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) podľa potreby predkladá poradovník zostavený zo zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu nezvereného do správy mestskej časti primátorovi na rozhodnutie o pridelení obecného bytu do nájmu. Poradovník predstavuje zoznam žiadateľov, spomedzi ktorých následne odborná komisia odporúča primátorovi uzavrieť nájomnú zmluvu k bytu s konkrétnym žiadateľom.

Nájom obecného bytu

Hlavné mesto SR Bratislava primárne rieši bytovú otázku svojich obyvateľov prideľovaním obecných bytov mimo projektov. Najväčší počet bytových jednotiek hlavného mesta patrí práve do tejto skupiny.V súlade so štatútom a schváleným rozhodnutím č. 24/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa upravuje postup pri prideľovaní obecných nájomných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy mestskej časti sú nájomné zmluvy uzatvárané maximálne na 2 roky s možnosťou opakovaného predlžovania za splnenia podmienok vyplývajúcich z VZN č. 1/2006 a nájomnej zmluvy. Maximálna doba nájmu nie je časovo obmedzená, za splnenia stanovených podmienok ide o trvalé riešenie bývania občanov.

Prevod vlastníctva bytov

Z celkového počtu vyše 160 tisíc bytov na území hlavného mesta Bratislava bolo pôvodne pred začiatkom procesu prevodov bytov do osobného vlastníctva 71 409 vo vlastníctve hlavného mesta. Podstatná väčšina z nich však bola v správe miestnych úradov a bytových podnikov jednotlivých mestských častí.

Jednotlivé mestské časti riešia predaj rôznymi organizačnými postupmi. V niektorých mestských častiach na realizáciu predaja vybrali na základe výberových konaní okrem mestských bytových podnikov aj ďalšie spracovateľské organizácie, ktoré realizujú prípravu zmlúv na predaj na základe zmluvných vzťahov za úhradu. V zásade v každej mestskej časti Bratislavy platí, že žiadosť o kúpu bytu do osobného vlastníctva musí občan odovzdať na bytovom oddelení miestneho úradu mestskej časti, v ktorej býva.