Námestníci primátora

1. námestníčka primátora

V súlade s ustanovením zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave je poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ing. Tatiana Kratochvílová s účinnosťou od 07.12.2018 poverená zastupovaním primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo funkcii prvej námestníčky primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Prvá námestníčka primátora zastupuje primátora v prípade jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie, ostatné námestníčky zastupujú primátora v poradí:

 1. Mgr. Lenka Antalová Plavuchová
 2. Mgr. Zdenka Zaťovičová

Prvá námestníčka primátora zastupuje primátora v nasledovných oblastiach:

 • životné prostredie a odpadové hospodárstvo
 • vodné hospodárstvo a tepelná energetika
 • cestná doprava
 • ochrana pred povodňami
 • pozemné komunikácie

Podľa ustanovenia § 12a ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 371/2012 Z. z. je určený rozsah zastupovania prvej námestníčky primátora nasledovne:

 • metodicky usmerňuje činnosti v oblastiach, v ktorých zastupuje primátora
 • zastupuje hlavné mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám, ak ju tým primátor v jednotlivých prípadoch poverí
 • sleduje plnenie uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva v oblastiach, v ktorých zastupuje primátora a koordinuje prácu komisií mestského zastupiteľstva v týchto oblastiach
 • vyjadruje sa k materiálom predkladaným do pravidelnej porady primátora
 • podpisuje písomnosti a právne dokumenty podľa rozhodnutia primátora
 • rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, ak ju tým v jednotlivých prípadoch poverí primátor

Námestníčka primátora

V súlade s ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 371/2012 Z. z. je poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Mgr. Lenka Antalová Plavuchová účinnosťou od 08.03.2021 poverená zastupovaním primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo funkcii námestníčky primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Námestníčka primátora zastupuje primátora v prípade neprítomnosti primátora a prvej námestníčky primátora.

 

Námestníčka primátora zastupuje primátora v oblasti:

 • Sociálne veci s dôrazom na nájomné bývanie

Podľa ustanovenia § 12a ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 371/2012 Z. z. je určený rozsah zastupovania námestníčky primátora nasledovne:

 • metodicky usmerňuje činnosti v oblastiach, v ktorých zastupuje primátora
 • zastupuje hlavné mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám, ak ju tým primátor v jednotlivých prípadoch poverí
 • sleduje plnenie uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva v oblastiach, v ktorých zastupuje primátora a koordinuje prácu komisií mestského zastupiteľstva v týchto oblastiach
 • vyjadruje sa k materiálom predkladaným do operatívnej porady primátora
 • podpisuje písomnosti a právne dokumenty podľa rozhodnutia primátora
 • rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, ak ju tým v jednotlivých prípadoch poverí primátor

Námestníčka primátora

V súlade s ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 371/2012 Z. z. je poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Mgr. Zdenka Zaťovičová s účinnosťou od 16. 9. 2020 poverená zastupovaním primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo funkcii námestníčky primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Námestníčka primátora zastupuje primátora v prípade neprítomnosti primátora a námestníčok primátora.

Námestníčka primátora zastupuje primátora v nasledovných oblastiach:

 • šport
 • školstvo
 • cestovný ruch/turizmus

Podľa ustanovenia § 12a ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 371/2012 Z. z. je určený rozsah zastupovania námestníčky primátora nasledovne:

 • metodicky usmerňuje činnosti v oblastiach, v ktorých zastupuje primátora
 • zastupuje hlavné mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám, ak ju tým primátor v jednotlivých prípadoch poverí
 • sleduje plnenie uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva v oblastiach, v ktorých zastupuje primátora a koordinuje prácu komisií mestského zastupiteľstva v týchto oblastiach
 • vyjadruje sa k materiálom predkladaným do operatívnej porady primátora
 • podpisuje písomnosti a právne dokumenty podľa rozhodnutia primátora
 • rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, ak ju tým v jednotlivých prípadoch poverí primátor

1. námestníčka primátora

Ing. Tatiana Kratochvílová

Telefón: +421 259 356 552
pevná linka: +421 259 356 152
E-mail: [email protected]

Adresa:
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava


Námestníčka primátora

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová

Telefón: +421 259 356 241
pevná linka: +421 259 356 492
E-mail: [email protected]

Adresa:
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava


Námestníčka primátora

Mgr. Zdenka Zaťovičová

Telefón: +421 259 356 309
Telefón: +421 259 356 622
E-mail: [email protected]

Adresa:
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava