Obehové hospodárstvo mesta Bratislava


Hlavným cieľom POH Bratislavy na roky 2011 – 2015 je zníženie množstva vyprodukovaných odpadov, zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vrátane energetického zhodnocovania odpadov a odklonenie odpadov od skládkovania, resp. znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov. V súvislosti s tým je kladený dôraz na opatrenia zamerané predchádzanie vzniku odpadov a podporu environmentálne vhodnej prípravy odpadov na opätovné použitie a ich recykláciu. Opatrenia sú formulované tak, aby prihliadali aj na ekonomickú efektívnosť a časovú možnosť ich plnenia.