Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

Hlavné mesto sa zaoberá prípravou a spracovaním rôznych územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentácií pre budúce projektové dokumentácie. Zabezpečuje tiež výkon územnoplánovacej činnosti vyplývajúci z postavenia hlavného mesta ako orgánu územného plánovania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii:

 • obstarávanie územnoplánovacích podkladov a udržiavanie ich aktuálneho stavu
 • obstarávanie územnoplánovacích dokumentácií a udržiavanie ich aktuálneho stavu
 • aktuálne obstarávané územnoplánovacie podklady

územná prognóza rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy do roku 2050

územný generel vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy

 • aktuálne obstarávané územnoplánovacie dokumentácie

Kontakt

Kancelária prvého kontaktu
územné plánovanie a rozvoj (všeobecné informácie)
T: +421 259 356 183
Prízemie budovy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy
Primaciálne nám. 1
Bratislava


Hlavné mesto SR Bratislava je orgánom územného plánovania, ktorý:

 • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu Bratislavy a zón, vrátane ich aktualizácie, resp. zmien a doplnkov:
  - na úrovni mesta: Územného plánu hlavného mesta SR Bratislava, 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov
  - na úrovni zóny: Územný plán zóny Machnáč, Územný plán zóny Dunajská, Územný plán zóny Podhradie), Územný plán zóny Petržalka
 • obstaráva územnoplánovacie podklady (územné generely a urbanistické štúdie)
 • vydáva stanoviská pri prerokovávaní územnoplánovacej dokumentácie na zonálnej úrovni obstarávanej mestskými časťami Bratislavy a územnoplánovacích podkladov obstarávaných na území mesta


Územnoplánovacia dokumentácia komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. Územnoplánovacia dokumentácia sa spracúva pre stupeň celoštátny, regionálny, pre obce a časti obce. Územnoplánovaciu dokumentáciu tvoria:
a) Koncepcia územného rozvoja Slovenska
b) územný plán regiónu
c) územný plán obce
d) územný plán zóny

Územnoplánovacie podklady sú:
a) urbanistická štúdia
b) územný generel
c) územná prognóza
d) územno-technické podklady

Hlavné mesto SR Bratislava ako orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu, sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k ich zmene, prípadne ak je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby alebo ak treba územnoplánovaciu dokumentáciu zosúladiť s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami, orgán územného plánovania obstará zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie. Hlavné mesto SR Bratislava zároveň pravidelne preskúmava schválený územný plán mesta aj ním obstarané územné plány zón, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či ich netreba obstarať nanovo.
Hlavné mesto SR Bratislava taktiež eviduje podané žiadosti a návrhy na zmeny a doplnky ním obstaranej územnoplánovacej dokumentácie od fyzických alebo právnických osôb a určuje, akým spôsobom budú tieto podnety zaradené na preskúmanie a vyhodnotenie. Zmeny a doplnky územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy mesto obstaráva v ucelených homogénnych skupinách a vo vzájomnej logickej nadväznosti.
V prípade, že máte záujem požiadať o zmenu alebo doplnok územnoplánovacej dokumentácie, ktorej obstarávateľom je mesto Bratislava, je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených inštrukcií.


Často kladené otázky

 • Čo je podnet na zmenu územného plánu?

Podnetom je žiadosť o prehodnotenie, resp. zmenu územného plánu mesta alebo zóny, ktoré obstaralo hlavné mesto SR Bratislava (viď vyššie), v konkrétnej lokalite, ktorá môže spočívať:
- v zmene funkčného využitia
- v zmene priestorového usporiadania
- v zmene dopravného alebo technického vybavenia
- v navrhnutí novej koncepcie riešenia nezastavaného územia
- v rôznych technických úpravách a opravách napr. rozhrania funkčných plôch
- iné
Vysvetlenie: druh pozemku podľa katastra nehnuteľností nemusí byť totožný so schváleným funkčným využitím plochy, v ktorej sa pozemok nachádza, podľa územného plánu mesta. Na rozdiel od katastra nehnuteľností, ktorý eviduje súčasný stav nehnuteľností a práv k nehnuteľnostiam (pričom pre potreby tohto zákona stanovuje druhy pozemkov), územný plán určuje pravidlá pre budúce využitie územia.

 • Kto predkladá podnet na zmenu územného plánu:

Podnet na zmenu územného plánu mesta alebo zóny, ktoré obstaralo hlavné mesto SR Bratislava (viď vyššie), predkladá zväčša vlastník pozemku, resp. pozemkov (fyzická alebo právnická osoba), v prípade územného plánu zóny môže byť predkladateľom podnetu aj vlastník stavby.

 • Ako podať podnet na zmenu územného plánu?

V žiadosti uveďte prosím tieto údaje:

1) Informácie o žiadateľovi: meno, priezvisko alebo názov spoločnosti, doručovaciu adresu, telefonický kontakt a mailovú adresu,
2) Identifikáciu územia (parcelné čísla, katastrálne územie), ktoré navrhujete na zmenu, na podklade kópie z katastrálnej mapy,
3) Určenie, o aký druh zmeny územného plánu ide:

- zmena funkčného využitia
- zmena priestorového usporiadania
- zmena dopravného alebo technického vybavenia
- navrhnutie novej koncepcie riešenia nezastavaného územia
- rôzne technické úpravy a opravy, napr. rozhrania funkčných plôch
- iné

4) samotný návrh zmeny – čo má byť výsledkom zmeny územného plánu v danej lokalite
5) zdôvodnenie potreby návrhu zmeny územného plánu

 • Kam adresovať žiadosť?

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192
814 99 Bratislava

 • Kde získam informácie o stave podania podnetu?

Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov
T: +421 2 59 356 235
Pri telefonickom získavaní informácií je potrebné uviesť podacie číslo a katastrálne územie, ktorého sa podnet týka.

 • Ako funguje proces posudzovania žiadosti?

Žiadosť bude posúdená odbornými útvarmi hlavného mesta, vo vzťahu k schválenej územnoplánovacej dokumentácii regiónu, mesta, príp. zóny a primerane aj vo vzťahu k prijatým územnoplánovacím podkladom na území hlavného mesta. Mesto zároveň vyhodnocuje súlad navrhovanej zmeny s prijatými stratégiami a rozvojovými koncepciami.
Výsledkom tejto činnosti je stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré podpisuje primátor ako výkonný orgán územného plánovania a štatutár mesta Bratislavy.
V stanovisku hlavného mesta SR Bratislavy môžete byť vyzvaní na predloženie urbanistickej štúdie, ktorej účelom je overenie, či je z celomestského hľadiska navrhovaná zmena územného plánu vhodná alebo nevhodná.

 • Prečo a kedy je urbanistická štúdia podkladom pre zmenu územnoplánovacej dokumentácie?

Urbanistická štúdia je územnoplánovacím podkladom, ktorý sa podľa § 4 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov spracúva aj pri zmene a doplnkoch územného plánu. Urbanistická štúdia sa obstaráva prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a cit. zákona. Spracovanie urbanistickej štúdie je potrebné najmä ak je predmetom zmeny územného plánu zmena funkčného využitia a priestorového usporiadania, zmena dopravného alebo technického vybavenia alebo ide o návrh novej koncepcie riešenia nezastavaného územia. Urbanistická štúdia slúži na overenie, či je z celomestského hľadiska takáto zmena vhodná alebo nevhodná. Prerokovaná urbanistická štúdia môže po preukázaní vhodnosti navrhovanej zmeny územného plánu slúžiť ako podklad pre zmenu územného plánu.

 • Čo musí obsahovať urbanistická štúdia?

Urbanistická štúdia je územnoplánovací podklad, podrobnosti jej spracovania sú určené vo vyhláške MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa obsah a rozsah urbanistickej štúdie, ktorá má byť podkladom na zmenu územnoplánovacej dokumentácie, určuje v jej zadaní.
Zadanie odsúhlasuje príslušný orgán územného plánovania, ktorý garantuje štátne, regionálne, resp. komunálne záujmy.
Zadanie urbanistickej štúdie obsahuje:
- určenie špecifického účelu použitia urbanistickej štúdie,
- určenie hlavných cieľov riešenia urbanistickej štúdie,
- zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z územnoplánovacej dokumentácie,
- vymedzenie riešeného územia,
- požiadavky na varianty a alternatívy riešenia,
- požiadavky na obsah urbanistickej štúdie,
- požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej časti a grafickej časti urbanistickej štúdie.

Urbanistická štúdia v súlade so zadaním obsahuje textovú časť vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov a grafickú časť.

 • Žiada hlavné mesto SR Bratislava dodatočne ďalšie podklady pri posudzovaní urbanistickej štúdie?

Posudzovanie urbanistických štúdií je komplexný proces, počas ktorého môžu byť v závislosti od povahy a rozsahu navrhovaných zmien požadované ďalšie doplňujúce podklady (napr. dopravno-kapacitné posúdenie).